Харьков областда телеканалны ишчисин тутхандыла

Харьков областда жер-жерли телеканалны ишчисин тутхандыла, ол Россей Федерацияны Сауутланнган кючлери жанлы агитация плакатланы къурап эм жайып айланнганды. Ол киши Россейни Къорууланыу министерствосу бла келишип агитацияны алай этгенди, деп билдиредиле украинлы асламлы информация органла. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграм-канал жазады.  

Бу билдириу толсунлай жалгъан хапарды. Къорууланыу министерствону жууабына кёре, ол жарашдырылгъан плакатла россейли стандартлагъа келишмейдиле. Арсарсыз, фотошоп бла этгендиле, нек дегенде, ала аны бла Харьковда, Николаевда эм башха шахарлада адамланы ызларындан марап айланнганлары  ётюрюк хапарды деп, кеслерин тазаларгъа кюрешедиле.  Украинаны Къоркъуусузлукъ службасы кесини ичинде «коллаборантланы» излеп айланнганы бла жалгъан документлени хайыраланнганы баямды.

 Бек алгъа белгилерге керекди, жалгъан хапарны жайгъанла жууап жазгъанда эски бланк къагъытланы хайырланнганларын. Аны окъугъанда бош хапар айтхан сёзле бла жазылгъаны белгили болуп турады. Аллай письмолагъа РФ-ни Сауутланнган кючлерини Баш аскер-политика управленияларыны оноучулары неда аланы орунбасарлары къол салыучудула.

 Андан сора да, керти къагъытлада  кёк тюрсюнлю мюйюшлю штампны ол биригиуню белгилери бла хайырланыучудула. Ол письмода уа штамп къара тюрсюнлюдю. Дагъыда РФ-ни Къорууланыу министерствосу кесини ишинде инсанла аслам жюрютген Mail.ru почтаны хайырланмагъаны баямды.

Украинлы пропагандистле жайгъан жалгъан плакатланы юсюнден видеогъа тынгылы къарасанг кёрюнюп турады аланы харьковчу  РФ-ни Сауутланнган кючлери жанлы болуп жарашдырмагъанын. Баям аны аллындан тебиреп, ахырына дери «къурагъан» этгендиле. Харьков областны жеринде  «Кремльни буйругъу бла агитация къагъытла» жайылгъандыла деген билдриуле бир жерде эсленмегендиле.

Бизни корр.

 

Поделиться: