Бердянскде полицияны мекямыны аллында топ атылгъанды

Бердянск шахарны полициясыны мекямыны аллында топ атылгъанды. Аны украинлы партизанла толтургъандыла деген информация телеграм- каналлада кенг жайылады, деп билдиреди войнасфейками.рф телеграм-канал.

Жангылыкъ ётюрюкдю. Атылыу мекямдан узакъ болмай орналгъан кир-кипчик жыйылгъан орун болгъанды. Ол тийреде жашагъанла эм шахарны асламлы информация органлары билдиргеннге кёре, жаныу ёчюлмеген тютюнню хатасындан болгъанды. Бошалып атылып тургъан газ баллон атылгъанды. Мекямгъа хата тюшмегенди, адам да ачымагъанды. Аны юсюнден адамла социальный сетьледе да жазгъандыла.

Украинада пропаганда азатланнган шахарлада партизанла тохтаусуз ишлейдиле, деген ётюрюклени жайыуну тохтатмайдыла. Асламында аллай жангылыкъла харкюнлюк жашау бла неда миналадан тазалау бла байламлыдыла. Аллай ётюрюк хапарла бла пропаганда халкъны жюрегине къоркъуу кийирирге итинеди.

Къасымланы Аминат.
Поделиться: