Россей Украинада америкалы ракеталаны бирин да къурутмагъанды

Россейни аскери Украинада HIMARS деген америкалы ракеталаны бирин да къурутмагъанды. Аллай билдириуню Американы Сауутланнган кючлерини келечиси билдиргенди, деп жазады Reuters информ-агентство. Бу хапар ётюрюк болгъаныны юсюнден войнасфейками.рф Телеграм-канал басмалайды.

Пентагон бир тюрлю бир шарт келтирмейди этген заявлениясына, Киев бла Вашингтон а хар заманда да жангылгъан этедиле Украинагъа жиберилген сауутланы юсюнден айтхан сёзлеринде. Алгъа Вашингтон былай билдиреди, Украинагъа ашыргъан сауутуна ол къайры дери жетгенин, неда къайда хайырланнганындан бир тюрлю бир хапары жокъду деп. Артда уа Украинаны Къоруулау министерствосуну келечиси Вадим Скибицкий Telegraph изданиягъа билдиргенине кёре, HIMARS америкалы ракетала бла атардан алгъа, ала АБШ-ны келечилери бла оноулашадыла. Анга кёре, америкалыла кеслери ийген сауутланы-ракетала жиберген системала къайда тургъанларын иги биледиле. Андан сора да, HIMARS ракеталаны юсюнден западны журналистлери сюжетле аладыла. Ол себепден, Пентагонну бир тюрлю бир шартха таянмагъан жалгъан хапарланы юсюнден этген кезиулю заявлениясы, ётюрюк болгъаны баямды.

Украинагъа америкалыла жыйырма HIMARS ракета комплексле иерге керек эдиле да, аладан оналтысы берилгенди. Бу кюнледе ол системаланы алтысы эм алагъа жарагъан 200 ракета жокъ этилгенди. Аны юсюнден РФ-ни коруулау министри Сергей Шойгу билдиргенди.

Андан сора да, украинлы аскерчиле «хаймерслени» аз хайыраланнганларына шагъатлыкъгъа аланы юсюнден телевиденияда жангылыкъла хазна болмагъанлары айтады.

Июнь айда ол ракета системаланы юсюнден асламлы информация органла кюн сайын билдирип тургъан эселе, шёндю жаланда стратегиялы жаны бла уллу борчланы тамамларгъа хайырланадыла украинлыла ол ракеталаны, сёз ючюн Еленовкада изоляторну уруп чачдыргъандыла. 

Бизни корр.

Поделиться: