Россейли аскерчиле Херсоннга гуманитар болушлукъну иймейдиле

Россейли аскерчиле Херсоннга гуманитар болушлукъну иймейдиле, шахарда аш-азыкъ бла къытлыкъ барды, деп украинлы асламлы информация органла жазадыла. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграм-канал жазады.

Херсон эм Херсон областьха тохтамагъанлай гуманитар болушлукъ бериледи. Ол жумушну Росгвардияны аскерчилери, МЧС-ни келечилери, жамауат биригиуле эм тюрлю-тюрлю фондла  тамамлайдыла. Анга шагъатлыкъгъа кёп жерледе алыннган суратла эм видеола шагъатлыкъ этедиле.

Антонов атлы кёпюрге ракетала бла ургъандан сора да, аны юсюнден украинлыла тохтамагъанлай ётюрюк хапарны жайгъанлай турадыла,  аллай чырмаулагъа да къарамай, Херсонну аш-азыкъ бла жалчытыу бир кезиуде да тохтамагъанды. Днепр сууну юсю бла продуктланы ётдюрюу бла бир тюрлю бир чырмау жокъду, деп билдиргендиле Херсон областьны аскер-инсан администрациясындан. Шёндю сууну юсю бла паром жюрюйдю эм адамланы ары-бери жюрютген катер да айланады, дагъыда Каховский дамба бла Херсоннга ашарыкъла жибериледиле.

«Башда сагъынылгъаныча жалгъан хапарлагъа адамла ийнанмайдыла. Ол сорууну Херсон областьны аскер-инсан администрациясы энчи контрольда тутады. Сатыу-алыу этген уллу тюкенледе продуктла, ол санда кёгетле эм башха товарла да иги кесекдиле», - деп билдиргендиле жер-жерли администрацияны оноучулары.

Бизни корр.

 

Поделиться: