Бирден кюч салып кюрешиу танг хайыр келтиреди

Нальчикде Бийик-тау геофизика институтда союз къыралны табийгъатны кирлениуюню гидрометеорология эм мониторинг жаны бла комитетини  коллегиясыны 70-чи жыйылыуу болгъанды.

Махкемени айтылгъан директору техника илмуланы доктору Беккиланы Мухтар, коллегияны ишин ача, Белгидрометни (Белоруссия) эм Росгидрометни келечилерин алгъышлагъанды эмда коллегияны ишине жетишим тежегенди.

-Жетмиш жылны ичинде Белоруссияны бла Россейни  миллет метеослужбалары бирге ишлеп келедиле. Совет Союз чачылгъанына да къарамай, биз бир акъыллыбыз. Ол а, сёзсюз, бизни къыралланы гидрометеорология жаны бла къоркъуусузлугъун жалчытыугъа уллу себепликди, -дегенди бирлешип бардырылгъан коллегияны председателини орунбасары, Беларусь  Республикада Табийгъат байлыкъла эм къудуретни сакълау жаны бла министерствону Гидрометеорология, радиоактив кирлениу эм къудуретни мониторингини республикалы арасыны таматасы Роман Лабазнов.

 Аны бла бирге ол Росгидромет быйыл кесини 187-жыллыгъын,  Гидромет а 97- жыллыгъын белгилегенлерин да чертгенди. Жыл сайын быллай тюбешиуледе бирге къуралгъан планла сюзюледиле, ол жаны бла докладла окъуладыла. Быйылгъы жылда бусагъатда ишлей тургъан программа бошалады. Алайды да, келир заманнга, 2022-2026 жыллагъа, жангысын  жарашдырыргъа тийишлиди. Анга метеокъарауладан башлап экология мониторинг да киредиле. Производстволаны айный барыулары табийгъатха антропоген ауурлукъ салады. Службаны борчу - ол жаны бла кёрюмдюлени жыйышдырып, жамауатха бла власть органлагъа аланы ачыкъ этиудю, ала промышленный объектле табийгъатха  не къадар аз заран салырча мадарланы излерча.

Росгидрометни  геофизика   мониторинг эмда къырал надзор этиу жаны бла башчысы Сергей Тасенко кётюрюлген сорууланы санында чыранланы эрий баргъанларыны эмда хауа болумланы тюрленнгенлери сюзюллюгюн да билдиргенди. Бу кюнледе Бийик-тау геофизика институтну кючю бла Шимал Кавказны  тауларында бузланы халлары  къалай тюрленнгенлерине къарарча илму экспедиция къуралгъанды. Андан сора да,  бузланы эриулери  бийик тау районлада  тургъанланы жашауларына къаллай тюрлениуле кийирирге боллугъуну юсюнден контроль этиу жаны бла  къырал программа жарашдырыла тургъаныны юсюнден да айтылгъанды.  

Сергей Тасенко билдиргеннге кёре, Шимал Кавказда Росгидрометни аскер жанлы службасы федерал эм башха объектлени  къар юзюлюуледен къоруулайды. Жай кезиуледе къара булутла жыйылып, буз уруп, халкъгъа, эл мюлкге да заран болмазча этиу служба да тынгылы ишлегени айтылгъанды. «Сизни жерлешлеригиз бек керекли эмда магъаналы ишни тынгылы тамамлайдыла»,-деп чертгенди ол.

Союз къыралны социальный политика эм дайым  информация бла жалчытыу комитетни департаментини башчысыны орунбасары  Денис Безруков Союз къыралны госсекретары  Григорий Рапотаны  атындан жыйылыугъа къатышханланы алгъышлагъанды.

Коллегия юч кюнню ичинде ишлегенди. Кёп докладла этилгендиле. Ахырында жыйылыуда кётюрюлген соруулагъа кёре  оноула да къабыл кёрюлгендиле.

Холаланы Марзият.
Поделиться: