Тюшлени юсюнден уяннганлай айтыу игиди

Аман тюшле 5-7 кюнден сора жангыдан кёрюнюрге боладыла. Алимле айтханнга кёре, ол мыйыны ишлеуюню энчиликлери бла байламлыды. Ала анга къайтарылып кёрюннген тюшлени ышаны  дейдиле.

Бу синдром адамланы барысында да болмагъанлыкъгъа, тюбеген а аслам этеди. Инсан тюшюнде озгъан кюнледе сынагъан затларын кёреди. Алимле оюм этгенден, адамны жукълагъан кезиуюнде мыйы кюндюз алгъан информациясын сюзгенлей турады. Аман тюшле уа ауур сезимлени хатасындан келирге боладыла, сёз ючюн стрессден неда къоркъуулу киногъа къарагъандан сора. Уяннганлай, биз аны унутабыз. Алай бир ыйыкъдан а жангыдан  кёребиз.

Къайтарылгъан жангыз да аман тюшле этмейдиле. Тинтиуле ачыкълагъаныча, иги, жарыкъ тюшле да къайтарыладыла. Алай эсибизде уа сагъайтхан тюшле бегирек къаладыла. Аладан къалай къутулургъа боллукъду?

Алимле юйретгеннге кёре, аланы юслеринден жууукъларыгъызгъа неда танышларыгъызгъа айтыгъыз. Ол тынчайыргъа, аны бла бирге уа бу тюшле нек кёрюннгенлерин ангыларгъа болушурукъду.

Андан тышында, тёрт минг адамны къатышыулары бла бардырылгъан тинтиуле эм иги, татлы, саулукълу да жукълау геуюрге кюнден бараз кюнню кечесине тюшеди. Экспертле аланы жюреклери къалай ишлегенине да къарагъандыла – ала адамланы жюреклери тап ыйыкъны ортасында ургъанларына тюшюннгендиле. Ол а инсан бу кезиуде ичгини бла жаулу ашланы аз хайырланнганы ючюн болгъаны ачыкъланнганды. Алай бла ашагъаныбыз, ичгенибиз да тюшлени халлары бла къысха байламлыдыла.                                       

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: