Жаш тёлю политикагъа аслам эс бёлюнеди

«Регион для молодых» деген федерал программаны чеклеринде кёп болмай Къашхатауда жаш тёлю ара ачылгъанды. Энтта аллай бири Нарткъала шахарда да  боллукъду, деп билдириледи КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну телеграм-каналында.

- Бу кюнледе Салехардда бардырылгъан Битеуроссей семинар-кенгешге къатышханма. Аны Росмолодёжь бла Ямало-Ненецкий автоном округну  Жаш тёлю политика жаны бла департаменти къурап ётдюргендиле. Анда кеси регионубузда жаш тёлю бла къалай ишлегенибизни юсюнден билдириу этгенме. Былтыр энчи министерство къурагъаныбызны эм жаш тёлю политика бла байламлы законну юсюнден да айтханма. Бюгюнлюкде республикада 270 минг жаш адам барды. Ол а жашагъанланы ючден бириди. Шёндю 8 муниципал районда бла шахарлада энчи жаш тёлю программала ишлейдиле.  Федерал даражада – Росмолодёжьну «Регион для молодых» деген программасына къошулгъанбыз. Аны себеби да болмагъанча уллуду. Бу федерал программа бла жаш тёлюню жумушларына ахча келиу 10 кереге ёсгенди. Эсеплерини юсюнден а кёп болмай Президент Владимир Путин бла  ишчи тюбешиуде билдирген эдим, -деп айтылады Казбек Валерьевични билдириуюнде.

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: