Жолла омакъ эм къоркъуусуз болурча

Нальчикде беш жылны ичинде жюз километр чакълы жол жангыртыллыкъды.  Ол санда экинчи жылда  2-чи Таман Дивизияны, Чернышевский, Осетин, Малкъар,  Байсултан улу, Карашаев, Жабаги Казаноко, Тенгизов, Абидов, Мусука улу, Ингуш, Юность эм Тепличный орамлагъа тынгылы ремонт  этилликди. Аны бла бирге   2025 жылда   Кешоков, Суворов, Щорс, Руставели, Пирогов, Головко, Каменская, Шортанов, Тарчоков орамлагъа къараллыкъды. Андан сора да,  2026 жылда  Суворов, Пачев, Ногмов, Калининградская, Люксембург, Арманд, Калинина орамла мардалагъа келиширча боллукъдула. Проектге кёре,  2027 жылда   Толстой, Лермонтов, Пушкин, Малкъар,  Хуранов,  Чайковский эм   Къабарты орамла да киргендиле. Алай  бла  жолланы  игилендириу бла байламлы ишле беш жылны ичинде тамамланырыкъдыла, ол кезиуде  пробкала  къуралмазына аслам эс буруллукъду. 

Аны бла бирге экинчи жылда «Экинчи Чегем – Булунгу», «Аргудан-Александровская», «Псыгансу -  Экинчи Псыгансу» , «Эски Черек – Котляревская»,  «Экинчи Чегем — Чегемцук», «Светловодское – Зольское», «Куба-Таба – Огъары Куркужин», «Майский — Заречный - Ново-Ивановское», «Дейское - Огъары Акъбаш – Терекское», «Прохладный - Элбрус – Нарзанла таласы», «Пролетарское — Виноградный – Гвардейский», «Булунгу – Башил», Бабугент – Мехлесхоз», «Шордаково - 6-я Золка» регион магъаналы  жолла да игилендирилликдиле.  Ишлени кезиуюнде къабырла  башха социал магъаналы объектле орналгъан   жолла да жарыкъ болурча мадар этилликди.  Саулай алып айтханда,  2024-2027 жыллада районлада  жетмишден аслам объект жангыртыллыкъды. 

Быйыл Къабарты-Малкъарны районларында бла шахар округларында  регион магъаналы 28  объектге тынгылы ремонт этилгенди. Ол санда Нарткъала бла Прохладныйде  юч кёпюрге къаралгъанды эм социал магъаналы учреждениялагъа баргъан  жолла да  тапландырылгъандыла.

Нальчикни  юсюнден айтханда, «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  Къабарты, Осетин,  Калмыков, Шогенов, Мазлоев, Пятигорская, Нахушев эм Руставели  орамла жангыртылгъандыла. Аланы бир къауумунда алыкъа  ахыргъы жумушла бара турадыла.

Сёз ючюн, Къабарты орамны 1,3 километр тенгли бири омакъ  эм къоркъуусуз болурча уллу къыйын салыннганды. Ишлени кезиуюнде подряд  организацияны келечилери жолну мурдорун кючлегендиле, бордюрла салгъандыла, жаяу жолчукъланы омакъ плитка бла жасагъандыла эм жолгъа эки къат асфальт жайгъандыла. Дагъыда «Таза кёк» программаны чеклеринде токну аягъан чыпынлы чыракъла орнатылгъандыла. Жолну салырдан алгъа   эски инженер  коммуникацияла да жангыртылгъандыла.

Къоркъуусузлукъгъа да аслам эс бурулгъанды. Анга кёре, жангы  светофорла, «зебрала», улоу тохтагъан комплексле, темир буруула эм жорукъну билдирген белгиле бла ызла да жарашдырылгъандыла.

 Сагъынылгъан миллет проектге кёре, шахарны  уллу ауурлукъ бла ишлеген жолларындан бири -  Осетин орамны да 1,3 километр тенгли бири жангы излемлеге келиширча бола турады.

Бюгюнлюкде специалистле,  жолну мурдорун  хазырлап, тёрт ызгъа дери  кенгертгендиле эм эки къат   асфальт  жайгъандыла. Аны бла бирге сакъ жауунланы кезиуюнде былайда  уллу кёл къуралмазча быргъыла  жарашдыргъандыла эм тротуарланы да жангыртхандыла. 

Къоркъуусузлукъну жалчытыугъа да эс бурулгъанды. Ол санда жолну эки жаны бла  омакъ чыпынлы чыракъла, улоу тохтагъан жерле, светофорла «зебрала» эм жорукъну  билдирген  белгиле да  салгъандыла.

Бусагъатда специалистле жолну эки жанында да  тротуарлагъа асфальт салып эм темир жол  вокзалны аллында майданны айбатландырып кюрешедиле.

 
Эсге сала айтсакъ, быйыл миллет проектни  чеклеринде ара шахарда 11 километр тенгли  сегиз объектге тынгылы ремонт этилгенди.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: