Жангыз газетибизге себеплик этейик

Хурметли жамауат!

«Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, белгили адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден басмаланнган материалланы сиз бир башха изданияда табаллыкъ тюйюлсюз.

Бюгюнлюкде 2024 жылны биринчи жарымыны 6 айына газетге жазылыу Россейни почта бёлюмлеринде бардырылады. Аны багъасы 897 сом бла 96 капекди.

Онлайн амал бла изданиябызгъа жазылабыз дегенле интернетде бу адресни https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F5893 ачып, ол жумушну алай тамамларгъа боллукъдула.                                       Алайды да, жазылыгъыз, билеклик этигиз кесигизни газетигизге.   «Заманны» редколлегиясы. Бизни индексибиз-П 5893.  

Поделиться: