Агропромышленность бёлюм электрокюч бла толусунлай жалчытынады

«Россети Шимал Кавказ» компания Къабарты-Малкъарда агропромышленность бёлюмде 80 чакълы объектге 7 мВт электрокюч жиберип башлагъанды. Аланы арасында малла жайыу бла кюрешген мюлкле, теплица комплексле, терек бахчала эмда жемиш продукцияны жыйыучу объектле да бардыла. Районланы юсюнден айтханда, барындан да кёп Чегем районнга эс бёлгендиле: мында 18 эл мюлк предприятиягъа 2 МВт жиберилгенди. Ток ызлагъа къошулгъан жангы объектлени саны уа (19) Урван районда кёбюрек болгъанды.

«Тахта кёгетлени эмда жемишлени жыйгъан объектлени электрокюч ызлагъа къошаргъа сюйгенледен аслам заявка келеди. Ол да сейир болмаз, нек дегенде терк айныгъан терек бахчаланы къурау жаны бла Къабарты-Малкъар Республика саулай СКФО-да окъуна алчыды. Быллай бахчаланы саны кёпден-кёп бола барады, аны ючюн а сагъынылгъан объектлеге да сурам ёседи. Энергетика компания уа кеси жанындан бу бёлюмге къолдан келгенича себеплик этерге хазырды», - дегенди «Каббалкэнергону» башчысы Муртаз Каров.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: