Къыстау къышха хазырланадыла

Белгилисича, къыш сууукълада  энергообъектле уллу ауурлукъ бла ишлейдиле, аны ючюн аварияланы да иги кесеги ол кезиуледе болады. Ол себепден  бу кюнледе «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери республиканы электрокюч  комплексин тынгылы хазырларча жумушланы тамамлап кюрешедиле. 

Бусагъатда энергетикле 100 километрден артыкъ жерде  ЛЭП-ге къарап бошагъандыла.  Ол санда 83,5 километрде  чыбыкъланы 854 чакълы чыпынны эм 2 мингден аслам изоляторну  алышхандыла.

 Хар замандача, подстанцияланы болумларына да тынгылы эс бурулгъанды. Аны чеклеринде онбир жау къуюлгъан оборудованияны вакуум тюрлюлерине алышхандыла.
Ала алгъыннгылыдан гитче, жанмагъан, экология жаны бла да  таза устройстволадыла.

Планда  белгиленнгенича, эки жюз трансформатор подстанциягъа бла эки жыйырмадан артыкъ  трансформаторгъа да  тынгылы ремонт этилгенди. Андан сора да, ремонт этген  къауумла  участокларында, саулай алып айтханда, 22 гектарда ток баргъан чыбыкълагъа заран салыргъа боллукъ бутакъла бла чыбыкъланы кесип кетергендиле.  

Эсге сала айтсакъ, быйыл  «Россети Северный Кавказ» Къабарты-Малкъарны  энергообъектлерине ремонт этерге эм техника жаны бла болумларын тинтирге 280,8 миллион сом бёллюкдю.

Кёпле борч этмезге кюрешедиле

Жыл башланнганлы «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»  биригиуню  Нальчикде бёлюмю  хайырланнган энергокюч  ючюн кёп заманны тёлемей тургъан кёп фатарлы юйледе жашагъан   1 700 абонентни ток ызладан кесерге тюшгенди. 

Сагъынылгъан кезиуде токну хайырланмазча 13 970 заявка берилгенди.   Саулай алып айтханда, ала 25,3 миллион сом берирге керек болгъандыла. Токсуз къаллыкъларын билгенде,  12 272-си борчларын жабаргъа ашыкъгъандыла. 

Энергетикле ток ызлагъа эркинликсиз къошулгъанланы табарча,   1670 жашау журтну   тинтгендиле. Аны кезиуюнде бузукълукъ этилгшенине 304 шарт  ачыкълагъандыла. Аланы асламысы борчларын жапмагъанлары ючюн чек салыннганла болуп чыкъгъандыла. Аманлыкъчыла административ жууапха тартылырча, тийишли  материалла ич ишлени келечилерине берилгендиле.

 

Иги бла ангыламагъанладан башха тюрлю сорулады 

Быйыл тогъуз айны ичинде  «Россети Северный Кавказ» кёп заманны борч этип тёлемеген 3 960 абонентни ишлерин  арбитраж эм башха  сюдлеге къараргъа бергенди. Бюгюнлюкде  аланы  электрокюч бла жалчытхан биригиуге   822 миллион сом берликлери барды.

Алай  бла «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» компания берген  806 миллион сом чакълы бирге 3 582 иш къабыл этилгенди. Аланы арасында башха кезиуледе берилген искле да бардыла.  Сагъынылгъан кезиуде биригиуге жаланда 167,4 миллион сом тёленнгенди.

Жарсыугъа игилик бла ангыламагъанладан борчларын сюдню оноуу бла алыргъа тюшеди. Анга кёре, уллу кёллюлюк этгенле, ток ючюн тёлегенлеринден тышында, къошакъ халда тазир бередиле эм сюд  ючюн да къоранчланы жабадыла. 

Предприятияланы юсюнден айтханда, эм уллу борчу болгъанладан  бирине «Нальчикский водоканал» саналады. Бюгюнлюкде аны «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуге 73,7миллион сом берлиги барды.

Ол шахарны таза суу бла жалчытады эм кир суу кетерча жумушну тамамлайды.  Учреждение  социал магъаналы объектге саналгъаны ючюн, ток бла хайырланмазча чек салыргъа  жарамайды. Аны хатасындан къаты сураргъа да онг табылмайды.  

 - Быллай уллу предприятие кёп заманны тёлемей,  он миллонла бла борч этгени эм аны жабаргъа бир тюрлю мадар излемегени финансла жаны бла борчну толтуруугъа  бузукълукъ салады. Аны хатасындан энергокюч бла жалчытхан компаниягъа уллу къоранчла этерге эм абонентлени ток бла тынгылы жалчытырча  тийишли ишлени бардырыуда да къыйналыргъа тюшеди. Ол себепден мындан арысында, регионну толтуруучу власть органлары да къатышып, бу жаны бла бир тюрлю мадар этилирине бек ышанама, - деп билдиргенди  «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуню   «Энергосбыт» бёлюмюню таматасы Муаед Канаметов.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: