Юйлеге от тюшмезча

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду. Ишден арып келип, аш эте тургъанлай, газны ёчюлтмей къайсы инсан да къояргъа боллукъду. Бютюнда аллай болумгъа уллайгъан адамла тюшедиле. Сора  юйледе жаныу сабийле от бла ойнагъанларыны хатасындан да аслам чыгъады. 

Азыкъ биширген отоуда уа терк къабыныргъа боллукъ замыкание этген прибордан башлап табада жаугъа дери кёп зат барды. Эсигизде болсун: жау эм электричество бла байламлы тюшген отланы суу бла ёчюлтюрге арталлыда жарамайды, суу тамычыла бла бирге жана тургъан жау отоугъа чачыллыкъды. Чайник неда башха электрический приборну уа алгъа токдан чыгъарыргъа керекди. Ал такъыйкъалада огнетушитель бла хайырланыргъа боллукъду, ол жашауугъузну, саулугъугъузну эм мюлкюгюзню сакъларгъа неда от ёчюлтюучюле келгинчиге дери от жайылмазча этерге болушурукъду. Огнетушителигиз жокъ эсе, къалын къумачны хайырланыгъыз неда табаны башын жабыгъыз, хауа болмагъан жерде от да ёчюледи.

Сабийлеге от бла ойнаргъа жарамагъанын ангылатыгъыз. Къыйын болумгъа тюшген эсегиз неда от ёчюлтюучюлени болушлукълары керек эсе, экстренный службаны чакъырыгъыз, аны номери - «101».

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: