Жамауатха тап келирча

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон тюрлюлерин кёргюзтюрге эркинди. Аллай онг «Госуслуги»  къошакъда  бериледи, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

 Сагъынылгъан документледен сора ол «Госуслуги» къошакъны  тюрлю-тюрлю справкаланы, удостоверенияланы, выпискаланы кёргюзтюрге керек болгъанда хайырланыргъа жарарыкъды. Алай хар заманда эмда хар жерде да угъай. Къайда жарарыгъын Россейни Правительствосу жууукъ кезиуде  тохташдырлыкъды.

«Госуслуги» программаны борчлу халда хайырланыргъа керекди деп киши да къысмайды. Шёндюге дери жюрютюлген къагъыт документле да кетмейдиле – аланы кючю алгъынча къалады.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: