Бахчабыз: къара эм къызыл дугъумну ёсдюрюу мадарла

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден Огъары Малкъарда Мисирланы Алим бла ушакъ этгенбиз.

- Алим, къалай орнатыргъа керекди дугъумну?

- Къызыл дугъумну юлкюлерин бир бирлерине жууугъуракъ орнатыргъа да боллукъду. Ол кеси да кенгине угъай, бийикге ёсерге итинеди. Къара дугъумну уа 2-2,5 метр кенгликде салыргъа керекди.

Бу битимни къызыл тюрлюсю кюнню бек сюеди. Ол себепден аны бахчаны эм жарыкъ  жеринде орнатыргъа кюрешигиз. Тереклени арасында ёсдюргенден хайыры боллукъ тюйюлдю. Къара дугъумну уа уллу  башхалыгъы жокъду къайда ёссе да. Аны алма неда кертме терекле  къатында да салыргъа боллукъсуз.

Къызыл дугъум къараны къатында хазна айнымайды. Аны орунуна юртюн (крыжовник) неда башха юлкюле болсала уа, артыкъ къайгъырмайды.

- Суу а къалай салынады?

- Къызыл дугъум сууну бек сюеди. Жай кезиу къургъакъ  болса, аны ёсюмю да осалланады; наныкълары  иги да азаядыла. Аны къой, къыш сууукълагъа чыдамсыз окъуна болуп тебирейди. Ол себепден анга къара дугъумдан эсе кёбюрек эмда теркирек суу салып турургъа керекди.

- Не бла байыкъландырыргъа боллукъду ол ёсген жерни?

- Фосфорну къызыл дугъум къарадан эсе азыракъ излейди, азот бла калийни уа - кёбюрек. Бу шарт аланы тамырларыны энчиликлери бла байламлыды - къызылныкъы иги да кючлюдю, жер тюбюне тереннге киреди. Аны хайырындан кесин керекли затла бла жалчытыргъа женгил онг табады.

Алай ол энчиликни башха жаны да барды. Къызыл дугъумну бийиклиги эки метрге дери окъуна жетерге боллукъду. Аны бла бирге ол аслам зыгыт да этеди. Аланы артыгъын кесип кетерирге тюшсе, ол жерден алгъан азот бошуна кетгеннге саналып къалады.

Калий бла да иш алайды. Къызыл наныкъла аны хайыры бла бишедиле. Ол а дугъумдан жыйылгъан тирлик бла бирге кетеди. Аны себепли юлкюню кезиу-кезиу семиртгичле бла багъып турургъа керекди. Фосфорну юч жылны ичинде бир кере - сентябрь айны ахырында неда октябрьни аллында хайырланадыла. Мардасы бла амалы: тёрт къашыкъ «суперфосфатны» юлкюню тюбюне чачып, жерни бахсаларгъа керекди.

Азот а  жыл сайын бериледи. Къашыкъ бла жарым «аммиачная селитра» неда «мочевина» он литр сууда эритиледи эмда аны бла сугъарыладыла юлкюле. Экинчи кюн а топуракъны бир он сантиметр чакълы теренликге бахсаларгъа керекди.

Калий да фосфорча жылгъа бир кере ол кезиуде бериледи. «Сульфат калия» деген семиртгичден бир къашыкъны неда жарым стакан кюлню юлкюню тюбюне чачып, жерни кюч салмай аз-маз бахсаларгъа тийишлиди.

- Зыгытланы кетерирге керекмиди?

- Къызыл дугъумну баш жанын кесип кетерирге кереклиси жокъду. Наныкълары асламысында ол жерлеринде битедиле. Аланы къысхартханыгъыз бла тирликден къол жууугъуз.

Къарада уа наныкъла бутакъланы битеу узунлугъунда ёсгени себепли бу амалны хайыры да болур, баям; юлкюню башын къыркъса, жан-жанындан жангы бутакъчыкъла ёсюп тебирерикдиле. Тирлик да аны хайырындан  кёп боллукъду.

Дагъыда бир шартха эс буругъуз. Къара дугъумну тирлиги эки-ючжыллыкъ бутакълада аслам болады. Ызы бла терк окъуна азаяды. Къызылда уа, жылдан-жылгъа кёбейе келип, наныкъла бютюнда кёп 5-6-жыллыкъ бутакълада боладыла. Юлкюлеге иги къаралса, онбешжыллыкълары да иги тирлик берирге боллукъдула.

Байсыланы Марзият.
Поделиться: