Жолла жарыкъ бола барадыла

Жоллада къоркъуусузлукъну жалчытханда, аланы кече жарытыу бек уллу магъана тутады. Тийишли миллет проект бардырылып башлагъаны бла Къабарты-Малкъарда 2019 жылдан бери эки жюз километр чакълы жолла чыракъла бла жарытылгъандыла. Быйыл да кёп иш этилликди бу жаны бла.

«Къоркъуусузлу тынгылы жолла» проектни чеклеринде чыракъла бла Мухол эмда Арыкъ, Нальчикни бла Май шахарланы арасында трасса, Нальчикде Мовсисян атлы орамны эки километрлик кесеги жарытылгъандыла. Дагъыда «Таза кёк» программаны хайырындан республиканы ара шахарында сегиз участкада чыракъла орнатыллыкъдыла. Ол а энтта да онжети километрди. Андан сора да, быйыл регионда 22 элде 66 километр жолла кече жарыкъ боллукъдула. Чыракъланы темирбетон чыпынлагъа орнатырыкъдыла. Ишле уа бу айда окъуна башланырыкъдыла.

Алай бла сагъынылгъан проектни эмда башха къырал программаланы хайырындан быйылны ахырына дери токъсан километр жолла кече жарыкъ болурча этилликдиле. Къалай-алай болса да, жоллада къоркъуусузлукъгъа, эм биринчиден, хар инсан кеси къайгъырыргъа керекди. Анда уа эм башы - тийишли жорукъланы излемлерине сакъ болууду, деп белгилегендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосунда.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: