Ариу табийгъатны кёргендиле, сейир хапарлагъа тынгылагъандыла

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосунда «Тауланы хазнасы» жаш тёлю этнография проектге къатышханланы саугъалагъандыла. Алай бла регионда этнотуризмни айнытыугъа салгъан уллу къыйыны ючюн ведомствону грамотасы бла этонограф философия илмуланы кандидаты Жангуразланы Мухаммат белгиленнгенди, ыразылыкъ къагъытлагъа эм тириле тийишли болгъандыла. Жыйылгъанланы барысына да  Шимал Кавказны ариу жерлерин суратлагъан китапчыкъла юлешиннгендиле.

Грант къытхан «Тауланы хазнасы» проектни Орус география обществону (РГО) келечиси Мокъаланы Тенгиз жарашдыргъанды. Аны хайыры бла Россейни жер-жерлеринден 100 адам республикабызны тамашалыкъ табийгъаты бла шагъырейленирге онг бергенди. Ала тарых эм архитектура эсгертмелени, орта ёмюрледеги элледен къалгъан жерлени, кешенелени кёргендиле. Тарых, археология, краеведение жаны бла специалистле уа алагъа сейир хапарла айтхандыла.

Проектни бардырыугъа себепликни республиканы Курортла эм туризм министерствосу, РГО, тарых хазнаны сакълагъан «Ассия» фонд этгендиле.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: