Жаш тёлю ара хайырланыргъа берилликди

КъМР-ни Къурулуш эмда  жашау журт-коммунал мюлк министерствону пресс-службасындан билдиргенлерича, былтыр  Нальчикде эрттеден бери къурулушу бармай тохтап тургъан  мекямны – театрланы  къаласын-жангыртып башлагъандыла. Ол кеси да, республиканы Башчысыны буйругъу бла  Жаш тёлю къалагъа тюрлендирилгенди. 

Мекямда  художестволу  мастерскойла,  архитектура студияла, коворкинг-зонала, музейле, къырал   филармонияла, миллет чыгъармачылыкъны араланы  да ишлерикдиле. 

Республикада маданият эм искусство бёлюмле  айнырча,  Жаш тёлю чыгъармачылыкъ къаланы уллу магъанасы барды.   Проект адамланы жашау болумларын игилендиргенден сора да, бай маданият хазнаны эм жашнауну  белгиси боллукъду. Аны бла бирге жангы ишчи жерле бла  жалчытырча да  ахшы къошумчулукъ этилликди.

Ишле жангыртылгъанлары бери объектни ичинде эм тышында да  танг кесек жумуш тамамланнганды. Бусагъатда  подряд организацияны келечилери аны инженер, хауа жюрюрча  ызларын  жарашдырадыла, тыш эм ич къабыргъаларын   айбатландырадыла,  отоуланы  сюртюп-бояп кюрешедиле эм башха жумушлагъа  да къаралады.  Иш алыкъа  кёп болса  да, низамгъа кёре барады.

 Объект келир жылны ахырына хазыр боллукъду деп белгинеди.

Бизни корр.
Поделиться: