Аны окъуучулагъа салгъан къыйынын энтта да унутмагъандыла

Бизге ниет байлыкъдан юлюш этген, кёп затха юйретген, окъутхан, жашауда насийхатчыбыз болгъан устазланы, баям, киши да унута болмаз. Келе тургъан жангы окъуу жылны аллында да педагогика ишге саулай жашауларын жоралагъан ветеранланы юслеринден огъурлу сёзле айтылмасала тюз тюйюлдю, деп алай санайма. 

Алайды да, мени бюгюннгю жигитим Кючмезланы  Муратны къызы Марияды. Ол жашауун сабийлени окъутуугъа, аланы ахшы къылыкълы болургъа, адет-тёрени билирге юйретиуге атагъанды. Не заманда да ийменчек, сабыр акъыллы, кесинден, башхаладан да ишни  къаты сурагъан, ол  мектепде ишлеп башлагъан биринчи кюнюнден окъуна окъутууда, юйретиуде  да жетишимле болдуруп келгенди.  Уста педагогну къолгъа алгъан къайсы ишни да тынгылы тамамлагъынчы тынчая билмегени айырмалы шарты болгъанды. 

Мария Муратовна Къашхатауда туугъан эсе да, аны сабий заманы Къыргъыз ССР-де ётгенди. Ары ол малкъар халкъны туугъан жеринден  зор бла кёчюргенде жууукълары бла бирге  кетгенди. Атасы Кючмезланы Хасанбийни жашы Мурат Уллу Ата журт урушну кезиуюнде жерибизни къоруулай жан бергенди. Анасы Хоханаланы  Кыпыкны къызы Къаний а, районда угъай, битеу республикада  аты айтылгъан устаз болгъанды.

Жашаууну бек иги жылларын билим бериуде ишлей, Мария  Муратовна кеси да арый-тала билмей уруннганды. Ол биргесине ишлегенлеге, тенглерине, ёсюп келген тёлюге, аны таныгъанлагъа да ахшы ишлери, кесин жюрютюую, намысы-сыйы бла да юлгюлюдю. 

Къабарты-Малкъар къырал университетни тарых-филология факультетини малкъар тил бла адабият эмда орус тил бла адабият бёлюмюн 1963 жылда жетишимли бошап чыкъгъандан сора, Бабугентде орта мектепде  орус тилден бла литературадан  сабийлени окъутуп башлайды. Андан сора Къашхатау элде устазлыкъ эте, директорну окъутуу иш жаны бла орунбасарыны къуллугъун да толтургъанды, Къашхатауда ингирги школда ишчи жаш тёлюню да окъутханды.

Ишин сюйген, аны тынгылы эмда жууаплы тамамлагъан Мария Муратовна дерс бериу бла чекленип къалмай, окъутхан сабийлерин халаллыкъгъа, адамлыкъгъа, тюз ниетлиликге юйретгенди, школчулагъа  адабиятны сюйдюргенди эмда жаш тёлюню таза орус тилге юйретгенди. Шош ауазы, ариу таза орус тили, кесин жюрютюую, бюгюн да бу аламат тиширыугъа тап жараша, аны огъурлулугъуну шагъаты боладыла.

1984 жылда районда билим бериуню битеулю эмда школгъа баргъынчы  бёлюмюню методика кабинетине  башчылыкъ этген жылларында да  Кючмезланы къызлары этген иши, айтыр сёзю бла да айырмалы  болгъанды. Ол дагъыда Черек районну Билим бериу управлениясыны профсоюзуну председателини къуллугъун да толтургъанды, Профсоюзланы Москвада бардырылгъан конференцияларыны делегатына да бир ненча кере  сайланнганды. Ол жаны бла ишлегенинде кёплеге болушлукъ этгенди. Марияны ол  къыйынын бюгюн да эллиле  унутмай, къатлап сагъынадыла.

Ариу ниетли таулу тиширыуну кёп жылланы ичинде бет жарыкълы уруннганы эсленмей да къалмагъанды. Ол КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосуну, билим бериуню профсоюзларыны райкомуну,  район администрацияны, дагъыда кёп башха сыйлы грамоталары бла саугъаланнгъанды, «Россей Федерацияны билим бериуню отличниги»  сыйлы белгиге да тийишли болгъанды. Сёзсюз, анга бек багъалы саугъа уа аны окъуучуларыны, эллилерини, коллегаларыны хурметлериди да, ол алайлай къалады.   

Бюгюнлюкде ол солуудады. Биз а Устазны эмда насийхатчыны жылында Кючмезланы  Муратны къызы  Мариягъа саулукъ, эсенлик, узакъ ёмюр  тежейбиз.

Холаланы Марзият.
Поделиться: