Хорлагъанлагъа - майдалла, багъалы саугъала да

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды. Алагъа 114 спортчу киргенди.

Биринчи жерге «Нальчик» къауум чыкъгъанды, аны санында Биттирланы Алийхан, Иттиланы Самат, Теммоланы Алан, Дамир Тлепшев, Асланбек Бишенов, Александр Ульясов тутушхандыла. Экинчи тизгинде «ДЛФК» команда орналгъанды (Отарланы Солтан, Эндрейланы Ибрагим, Тимур Могушков, Артём Карпенко, Тимур Маремуков, Бичийланы Исмайыл, Зокаланы Омар, Дадуланы Суфиян, Саид Кожаков, Назар Процевский).

«Дзюдо КъМР» ючюнчю болгъанды. Анга Кантемир Быков, Аслан Пшихачев, Эфендиланы Астемир, Алихан Бесланеев, Инал Готыжев, Джамбулат Карданов, Мухамед Шогенов, Эркенланы Тимур, Балаланы Ибрагим, Атмир Масаев киргендиле. Алагъа командалы кубокла, майдалла, грамотала эм багъалы саугъала берилгендиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: