Саулукъгъа себеп болгъан амал

 Тёрели болмагъан медицина багъыу бусагъатда кёплеге болушады деген оюмну терк-терк эшитирге тюшеди. Адамла врачла бла кенгешип, ол амалны да унутмайдыла саулукъларын кючлеу жумушлада. Къан ичген къуртланы багъыуда хайырланыу амалгъа да магъанасызгъача къараргъа керек тюйюлдю. Аны илму медицина да женгдиргенди эмда пиявка кеси да Дарманлыкълары болгъанланы къырал реестрине тюшгенди (Hirudo medicinalis – медицина пиявка). Жаны болгъан затны аллайгъа тергеген а бу жангыз шартды. Бу дарманланы 10 энчи биофабрикада чыгъарадыла (ёсдюредиле).

 Бизни жерлешлерибизни араларында да шёндю бу багъыу амалны хайырланнганла кёпден-кёп болуп баргъаны себепли, материалны, асламлагъа сейир кёрюнюр деп, ара газетледе басмаланнган материаллагъа кёре хазырлагъанбыз.

- Биз юй бийчем бла поликлиникада терапевтле болуп ишлеп тургъанбыз. Перестройканы кезиуюнде усталыгъыбызны ёсдюрген курсланы ётерге керек эди. Гирудотерапиядан сора, бош жерле болмай къалгъандыла. Эм алгъа мен ол жанына артыкъ уллу магъана бермегенме, тёрели врач эдим, къуртланы юсю бла билимими жаланда къагъыт алыр ючюн ёсдюргенме.

Алай бир ненча айдан сыртым къаты ауруп башлагъанды – сырт сюегим сыннганны эсеплери. Бир зат да болушмай эди, жатып турургъа тюшдю. Юй бийчем къан ичген къуртланы кёрейик дейди да, игирек болама. Бара-баргъан заманда ишимде да аланы хайырланып башлайма, бу жаны бла сынауум да ёсюп, битеу эсими ол амалгъа бурама. Пиявкаланы багъыу кючлери сейирге къалдырырчады. Ала жюрек ауруулагъа эм къан тамырлагъа, бауургъа, жиклеге, невралгиягъа, варикозгъа, геморройгъа эм башхалагъа жарайдыла.

Биз аланы биофабрикадан сатып алабыз, ыйыкъгъа беш жюзюсюн.  Сёзге алып айтханда, ала жарым жылгъа бир кере ашайдыла эмда  ашатыудан багъыугъа дери  тёрт айдан аз заман озмазгъа керекди: тойгъан къуртла къанны иги ичалмайдыла. Аны себепли багъыуну башлагъынчы, 2-3 айны ичинде аланы юч литрлик банкалада тутабыз.

Пиявкала табийгъат жаратхан сейир жанладыла. Ала ферментлери эм башха биоактив затлары болгъан тюкюрюклерин териден ётдюраладыла. Ол а къан уюшууланы къуралыуларына чырмау болады, къуралгъан эселе уа, аланы эритеди, бактерияланы бла вирусланы  ёлтюреди, къанны жюрюуюн, иммунитетни, алышыныу процесслени игилендиреди, ауругъан жерде жыйылгъан уулу затланы кетиулерине себеплик этеди. Аллай сейир кюч-къарыулары жаланда пиявкаланы барды.

Бир 15-40 минут озгъандан сора, ала къандан тойгъанлай, кетерирге керек болады. Алай аланы багъыу кючлери энтта да 6-8 сагъатны ичинде сакъланады, ол кезиуде жарачыкъладан къан чыкъгъанлай турады – аны бла бирге керексиз затла кетедиле. Ол кезиуде пиявкала салыннган жерни быстыр бла байлап турургъа тийишлиди.

Бу къуртла санда-чархда иги болуугъа себеплик этген къорууланыу процесслени тирилтедиле.  Аладан сора къалгъан жарачыкъла гитчечикледиле, 1,5-2 миллиметр, лупа бла къарасанг, ала «Мерседесни» белгисине ушайдыла. Къан чыкъмай тохтагъанлай а, ала илинип тюшген жерчиклеге зелёнка неда башха антисептик жагъаргъа керекди.

Багъыуну багъасы салыннган къуртлагъа кёре болады, бири 300 сом турады. Кёпле быллай багъылыудан къоркъгъан этедиле, аны себепли биринчи кере аны къуйрукъ сюекге салыучубуз – саусуз аны кёрмезча (андан сора да, алай этиу мыйыгъа да себепди эм къорууланыу амалланы тирилтеди). Тёреде болгъаныча, андан сора саусузланы 90 процентини къоркъгъанлары кетеди.

Андан сора да, къара конский пиявкаланы да хайырланабыз, ала бизни сууларыбызда жашайдыла. Аланы быллай тюрлюлери жаланда къанны чыгъарыргъа жарайдыла, баш магъаналары уа, къан уюшуулагъа чырмау болууду. Биз  жаланда медицина къуртланы  хайырланабыз (ала къоланчыкъладыла), алада биоактив затла кёпдюле. Бир жолгъа саусузну ауурлугъуну он килограммына бирден аз пиявка салмазгъа керекди. Сеансланы саны тюрлю-тюрлю болады, алай 3-4 кереден аз угъай. Алай геморройну къыйын тюрлюсюнде бир кереден сора окъуна ахшы тюрлениуле эсленедиле.

 

Экспертни оюму

Медицина илмуланы доктору, Москвада Сеченов атлы биринчи къырал  медицина  университетни  Профессионал билим бериу институтуну  интерактив медицина  кафедрасыны профессору Лариса Смекалкина:

- Ахыр жыллада врачланы гирудотерапиягъа сейирлери ёседен-ёсе баргъанын кёребиз. Терапияны бу амалына юйренирге сюйгенле да кёп болгъандыла, курслада ахча тёлеп окъургъа керек болгъанына да къарамагъанлай.

Бу жаны бла шагъатлыкъ къагъыт алгъандан сора медикле кеслерини специальностьлары бла ишлейдиле – терапевт, невролог, гинеколог, хирург, окулист эм башхала, алай аны бла бирге уа багъыуда пиявкаланы хайырланыргъа эркинликлери барды. Минздравны гирудотерапия жаны бла официал методика рекомендациялары къагъытда белгиленипдиле.

Пиявкалада жюзден артыкъ тири веществола бардыла, ала уа  саннга-чархха ахшыдыла.  Аланы магъаналылыкъларын, мингжыллыкъ  хайырланыудан сора да,  тыш къыраллада, бизде да илму тинтиуле шарт кёргюзтедиле.

Гирудотерапия жарашмагъан алай кёп адам жокъду. Бек биринчиден, ала анемиялары болгъанладыла эмда онкология аурууланы бир-бир тюрлюлери тирилген саусузладыла. Иссиликлери, туберкулёзлары эм бир къауум башха ауруулары болгъанлагъа къан ичген къуртланы салыргъа жарамайды.

 

Багъыу амаллары

Къан уюшууланы къуралыуларына чырмау этедиле, къуралгъан тромбланы жукъартадыла

Къан бошлагъан кючлери барды

Аурууну селейтедиле

Хайырлы рефлекслеге себепдиле

Бактериялагъа къажау кючлери барды

Артериялада къан басымны тапландырадыла (бийикни чёкдюредиле, алашаны кётюредиле)

Иммунитетге себепдиле

Кёбюулени кетередиле

Атеросклерозну айныууна чырмаудула

Нервала бла сингирлени араларында байламлыкъланы  тапландырадыла.

Басмагъа Айдаболланы Джамиля хазырлагъанды.
Поделиться: