Ахшы эсепле бла къууандыргъандыла

Нальчикде 13-14-жыллыкъ жашланы араларында боксдан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Анга бизни республикадан, Къарачай-Черкесден, Дагъыстандан, Ингушетиядан, Шимал Осетия-Аланиядан, Чеченден бла Ставрополь крайдан 170-ден аслам адам къатышхандыла.

Республикабызны боксчулары ахшы эсепле болдургъандыла. «Алтынны» - Ренат Батыров (44кг.), «доммакъны» - Диналаны Билял (42кг.), Мусукланы Самат (52кг.), Азамат Каширгов (54кг.), Инал Дауров (60кг.), Асхад Шиков (70кг.) бла Къудайланы Мурттин (75кг.) алгъандыла. Хорлагъанла энди Россейни биринчилигинде сермеширикдиле.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: