Школланы тынгылы жангыртыу программа андан ары барады

2023 жылда 1,5 минг школда тынгылы жангыртыу жумушла толтуруллукъдула. Аладан 363-сюнде тапландырыу ишле былтыр башланып, быйыл битдирилликдиле. Аны юсюнден бизге «Единая Россияны»   регион бёлюмюню пресс-службасындан бидиргендиле.

Партияны башламчылыгъы бла бу жумушлагъа бюджетде  ахча салыннганды. Жангыртыу ишлеге ата-анала, окъуучула, устазла да къатышырыкъдыла.  Школланы болумларын игилендириу иш къалай баргъанын а Къырал Думаны, регионлада законла чыгъарыучу органланы депутатлары тинтгенлей турлукъдула.  Ата-аналаны комитетлерин къурап, ала  проектни дизайнындан башлап, къурулушу бошалгъынчыгъа дери битеу тамамланнган ишле сюзедиле.   Тапландырыу ишлени бардыргъанда спорт заллада партияны «Zа самбо»  проектини  чеклеринде сабийле спортну бу тюролюсю бла кюреширча мадарла къураладыла.    

Былтырны юсюнден айтханда. программаны болушлугъу бла 1274 школ тапландырылгъанды.  Дагъыда   «Единая Россия» школаны тынгылы жангыртыу жаны бла эм иги сынауну тизмесин къураргъа белгилейди. Анга битеу жумушланы заманында эм тынгылы бардыргъан организацияла кирликдиле. Борчларын кереклисича толтурмагъанланы тизмеси уа Жарыкъландырыу министерствону сайтында басмаланыпдыла.

Къыралда билим бериу учрежденияланы тынгылы жангыртыуну программасын жарашдырыуну юсюнден башламчылыкъны  Владимир Путин партияны съездинде этгенин эсгертирге сюебиз. Ол партияны  халкъ программасына киргенди. Битеу къыралда 7,2 мингден аслам школ тынгылы жангыртылыргъа кереклиси ачыкъланнганды.

Программаны жашауда бардырыугъа былтыр 66,5 миллиард сом къоратылгъанды. Быйыл а анга 25 миллиарддан аслам бёлюнюрюкдю.

Холамханланы Алима.
Поделиться: