Эс бёлюуню хычыуун чакълары

Тёбен Чегем элни жер-жерли администрациясыны таматасы Макитланы Тамирлан бла КъМР-ни Башчысында Жаш тёлю политика жаны бла советни келечиси Байтуугъанланы Исмайыл Хорламны кюнюнде Уллу Ата журт урушха къатышхан Мзаланы Магометни (жаннетли болсун) юй бийчеси Зуриятны жокълап, аны байрам бла алгъашлагъандыла, саулукъ-эсенлик тежегендиле эмда саугъала бергендиле.

Зурият Аслангериевна да кесини жанындан къонакълагъа эс бёлгенлери ючюн ыразылыгъын билдирип, абадан тёлюге ол бек магъаналы болгъанын чертгенди.

Тиширыуну къадары тынчладан болмагъанды, ол кёпню кёргенди, сынагъанды. Тюбешиуде ол Уллу Ата журт урушну, Къазахстанда сюргюнде къыйынлыкъланы да эсине тюшюрюп хапарлагъанды. Бюгюнлюкде огъурлу ынна жашы эмда аны юйюрю бла жашайды.

Къонакъла тылда уруннган Мзаланы Зуриятха къыйын чакълада таукеллигин, ийнаныулугъун тас этмегенлей, жарыкъ кёллю ишлегени ючюн ыспас этгендиле, аллай юлгюледе жаш тёлюню юйретирге тийишли болгъанын чертип айтхандыла.

Поделиться: