Тарых магъаналы диктантны эки миллионнга жууукъ адам жазгъанды

«Хорламны диктантына» 1,8 миллиондан аслам адам къатышханды. Аны юсюнден «Единая Россияны» «Тарых эсде тутуу» партия проектини жашауда бардырыугъа жууаплы, КъМР-ни Къырал думасыны  информация политика жаны бла комитетини башчысы Александр Хинштейн билдиргенди.

Быйыл диктантны полярный станциялада, заповедникледе, тенгиз эм черек кемеледе, атом станциялада, самолётлада окъуна жазгъандыла.

Очно халда «Хорламны диктантын»  923 минг адам жазгъанды.  Россейни жангы регионларында, болумну къоркъуулулугъуна да къарамай, акциягъа 14 минг адам къатышханды. «Кипрде Никосияда  Россейли илмуну бла культураны арасына от салыргъа кюрешгенлерине да къарамай, акция бардырылгъанды. Быллай ишле уа акциягъа къатышханланы къажыкъмаулукъларыны юлгюсюн кёргюзтеди»,-дегенди Александр Хинштейн.

Бютюнда кёп адам бу тарых магъаналы ишге Ставрополь эм  Краснодар крайлада, Самара, Саратов эм Москва областьлада къатышхандыла. Депутат жылдан-жылгъа бу сынаугъа сейир ёсгенин, ол санда тыш къыралла да, иги белгиге санагъанды. Бу тарых магъаналы иш ёсюп келген тёлюню Ата журтубузну  тарыхына эслерин бурур, жамауатха Уллу Ата журт урушну юсюнден тюз хапар  билдирир, совет халкъны жигитлигин учуз этиуню тохтатыр, тарыхны тюрлендирирге кюрешгенлеге жууап берир мурат бла бардырылгъанын чертгенди ол.

-Биз тарыхыбызны билебиз, аны бла ёхтемленирге, келир тёлюлеге аппаларыбызны жигитликлерини юсюнден айтыргъа эркинбиз. «Хорламны диктаны» «Эсде тутар ючюн билирге!» деген чакъырыу бла да ма аны ючюн бардырылады,-дегенди депутат эмда сынаудан онлайн халда ётерге онг энтта болгъанын билдиргенди.

Диктантны ахыргъы эсеплери июньда белгили этилликдиле. Быйыл а акция бешинчи кере къуралгъанды. Ол Россейде эмда дунияны 46 къыралында бардырылгъанды. Анга къатышханла 45 минутну ичинде 25 соруугъа жууапла бергендиле, ол санда  бешиси регионну тарыхы бла байламлы эдиле.  Быйыл а анга Нюрнберг сюдню, Сталинград, Курск сермешлени, Донбассны бла Ленинградны душмандан эркин этиуню юслеринден соруула киргендиле.

 Битеу соруулагъа тюз жууапла берген абитуриентлеге окъуугъа киргенде къошакъ себеплик этиллигин айтырчады. 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: