Тириле, хунерлиле ишсиз къаллыкъ тюйюлдюле

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар гуманитар-техника  колледжде  «Профессионалла-2023» деген битеуроссей чемпионатны  регион кесеги къууанчлы халда ачылгъанды. Аны аллында КъМР-ни жарыкъландырыу  эмда илму министри  Анзор Езаов, КъМР-ни урунуу эмда социал  къоруулау министри Асанланы Алим, промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министрни болушлукъчусу Алим Тохов,  профессионал билим берген окъуу юйлени директорлары  да журналистле бла тюбешгендиле. 

Ушакъны кезиуюнде быллай эришиулени бардырыуда республика иги сынау жыйышдыргъаныны, бу жол да алагъа тынгылы хазырланнганларыны, аланы къураугъа иш бериучюле да аслам юлюш къошханларыны юсюнден айтылгъанды. Бизде фахмулу жаш адамла кёп болгъанлары, ала бийик даражалы конкурслада хунерликлерин  кёргюзтгенлери  да чертилгенди. 

Колледжлени директорлары уа  алада окъугъанла эмда  профессионал билим алып  чыкъгъанла ишсиз къалмагъанларын, «Къурулушчу», «Автодорожный», аш хазырлау жаны бла колледжледе усталыкъ алгъанла бютюнда бек суралгъанларын белгилегендиле. 

Чемпионатха къатышханланы, аланы юйретиучюлерин эмда  алагъа багъа берликлени да алгъышлай, Анзор Езаов  бу конкурс жаш адамлагъа усталыкъларын, билимлерин да сынаргъа болушханын айырып айтханды. «Хар биригиз да бек ахшы кёрюмдюле болдуруругъузну сюеме, аны бла бирге уа  жарыкъ кёллюлюк, эсде къалырча кёп ахшы такъыйкъала да  тежейме. Бу чемпионат уллу профессионал усталыгъыгъызда биринчи  таукел атлам болсун», – дегенди.

Асанланы Алим а быллай жумушла профессионал билим бериуге угъай да, регионну саулай экономикасына хайырлы болгъанларын  чертгенди. «Сёзсюз, сизни ишлеген халыгъызгъа иш бериучюле тынгылы къарарыкъдыла. Нек дегенде ала  артда сизни кеслеринде ишлерге чакъырлыкъдыла. Мен аны билип айтама. Муну аллында бола тургъан эришиуледен сора кёп жаш адамгъа иш табылгъанды. Быллай  конкурсла бошдан бардырылмагъанларын ангыларгъа керексиз.  Ала сизге уллу жашау жолгъа эшиклени ачадыла. Аны себепли хар биригиз да тутхан ишигизде устала болуп,  кесигизге, республикагъа, къыралгъа да жараргъа итинигиз», – дегенди министр.   

Чемпионатны кезиуюнде битеу да 155 жаш бла къыз орта профессионал билим берген окъуу юйлени, Къабарты-Малкъар къырал университетни майданларында усталыкъларын кёргюзтгендиле. Хорлагъанла уа быйылны июнь эмда июль айларында финал эришиулеге къатышырыкъдыла. Ахыр конкурс а быйыл ноябрьде  Санкт-Петербургда ётерикди.

Конкурсдан сора эки кюнде  анга къатышханлагъа республиканы айбат жерлерине  сейирлик  жолоучулукъла къураллыкъдыла.

Холаланы Марзият.
Поделиться: