Кюзлюклеге жарсырча тюйюлдю

«Россельхозараны» Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери сабанлагъа чыгъып, кюзлюк будай эмда арпа не халда болгъанларына къарагъандыла. Ишни Басхан, Чегем эм Зольск районда бардыргъандыла.

Ведомствода айтханларыча, ала экилери да иги ёсюм ала барадыла. Сабанлада ары дери минерал семиртгичле да жайгъандыла. Энди уа заранлы битимлени къыргъан гербицидлени себип тебирегендиле. Ала бла бирге быйыл Плантарел, ВР деген препаратны да хайырланадыла. Ол будайгъа бла арпагъа себеплик этген затды.

Бу ишни бардырмай болмайды. Нек дегенде  тинтиуле жерлени талай кесегинде септориоз эм башха ауруу жайылып башлагъанын кёргюзтгендиле. Кюн жылы, хауа да мылы  болгъаны ючюн ала бютюнда тирилирге боллукъдула. Заманында этилген профилактика уа аладан къутулургъа онг береди.

Картофдан – бай тирлик

Былтыр бизни республикада мюлклени бар тюрлюлеринде 152 минг тонна картоф жыйгъандыла. Эл мюлк министерствода айтханларына кёре, буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, ол 8,3 процентге аслам болгъанды. Сагъынылгъан кёрюмдюню 86 процентин картофну кеслерини бахчаларында ёсдюргенле жалчытхандыла.

Картофну орта тирликлилиги 200 центнерге жетгенди. Ол кеси да бир гектардан. Саулай Шимал Кавказ федерал округну юсюнден айтханда, ол эм бийик кёрюмдюге саналгъанды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: