Къоркъуулу болумда кеслерин тюз жюрюте билирча

Граждан къорууланыуну битеудуния кюнюне аталып, Тырныауузну бешинчи гимназиясында МЧС-ни жер-жерли бёлюмю тематика дерсле бардыргъанды.

Эм алгъа, бёлюмню башчысыны орунбасары Андзор Тенгизов граждан къорууланыу къалай къуралгъаныны эм айныгъаныны, анга къаллай борчла салыннганыны юсюнден айтханды. Къутхарыучула окъуучулагъа адамланы эм журтланы къыйын болумладан сакълау, табийгъат эм техноген къыйын болумла къалай чыкъгъанларын билдиргендиле. Сабийлеге солуу органланы бла терини сакълау къалай хайырланылгъанларын кёргюзтгендиле. Ызы бла сегизинчи классланы окъуучуларыны араларында «Марш бросок» деген эришиу бардырылгъанды. Ол юч кесекден къуралгъанды: «Биринчи болушлукъну этиу», «Къыйын болумлада инсан кесин къалай жюрютюрге керекди», «Къоркъуусуз жашау бардырыуну жорукълары». Алада эм иги билимлерин сегизинчи «Б» классны окъуучулары кёргюзтгендиле. Алчы жерлеге чыкъгъанла грамоатала бла саугъаланнгандыла.

- Бу дерслени муратлары сабийлени къыйын болумгъа чыкъгъанда кеслерин тийишлисича жюрютюрге юйретирге, тюрлю-тюрлю болумлада кеслерине, башхалагъа да хата келтирмезча жюрютюрге юйретиудю, - деп чертгенди Андзор Тенгизов.

Кульчаланы Зульфия

Поделиться: