«Заманны» алыргъа онг барды

Сиз бир тюрлю сылтау бла «Заманнга» жазылмай къалгъан эсегиз, ана тилде чыкъгъан жангыз газетибизни биринчи апрельден алып башларгъа онг барды. Аны ючюн, почтагъа барып, жазылыуну жыйырма бешинчи мартха дери жарашдырыргъа керекди.  Изданиягъа интернетде бу адрес бла жазылыргъа да боллукъду: https://podpiska.pochta.ru/press/ 

Юч айгъа жазылыуну багъасы 400 сом 86 капекди.

Бизни индексибиз - П 5893

Поделиться: