Беларусьдан – тёрт майдал бла

Минскде тхэквондодан Беларусьну ачыкъ чемпионаты бардырылгъанды, анга 2006 жылда эм андан сора туугъан эр кишиле бла тиширыула къатышхандыла.

Чемпионатда Беларусьдан, Россейден, Къазахстандан бла Узбекистандан 500-ге жууукъ адам эришгендиле, аланы араларында Къабарты-Малкъардан спортчула да болгъандыла. Республикабызны келечилери тёрт майдал къытхандыла, кеслерини ауурлукъ къауумларында экинчи жерлеге Милана Бекулова бла Идар Багов чыкъгъандыла. «Доммакъланы» Ахметланы Борис бла Даниил Яхненко алгъандыла. Тхэквондочуланы тренер Ахметланы Амир юйретеди.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: