Даражалы эришиуде– экинчи жер

Ара шахарда регбиден Москваны кубогу бардырылгъанды, анга жети команда къатышханды. Анда «Академия ЦСКА 2010» команда ючюн Къабарты-Малкъардан жети спортчу эришгендиле: Къурманланы Элдар, Имран Ерижоков, Байтуугъанланы Алим, Малик Сеюнов, Данила Гриньков, Айдамир Куржиев, Аскер Тенов. Жангызда финалда ала, Зеленограддан къауумгъа къытдырып, экинчи жерни алгъандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: