Жигитлени юлгюлеринде

Атайланы Далхатны жашы Жашарбек бюгюнлюкде  Сауутланнган кючлени запасда офицерлерини «Мегапир» атлы миллет ассоциациясыны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмюне таматалыкъ этеди. 

Ол Москвада Ленин атлы аскер-политика академияны бошап, алгъа Шимал флотда, ызы бла Бакуда Каспий аскер-тенгиз флотда бардыргъанды къуллугъын. Киров атлы баш аскер-тенгиз училищеде устазлыкъ этгенди. Совет Союз чачылгъандан сора кёп жылланы Къабарты-

Малкъар къырал университетде аскер кафедраны башчысыны орунбасары болуп ишлегенди. Запасдагъы полковникди Солуугъа кетгенли уа, башында айтылгъан жамауат ишде тохтап, «Наследники Победы» деген эм башха проектлеге кёре, ёсюп келген тёлюню патриот ниетледе юйретеди. Андан таныйдыла аны узакъ Булунгуну, Кёнделенни, Огъары Малкъарны эм башха эллени, шахарланы да школларында. 

Ол, 2000 жылда окъуна Россейни кадетлерини битеуроссей къымылдаууна къатышып, кадет классланы битеуроссей слётларыны штабыны таматасыны къуллугъуна тийишли болуп, школлада, орта эм бийик билим берген окъуу юйледе жаш адамла бла тюбешиуле бардырып турады. Полковник жангы тёлюлени къыралыбызны жигитлерини юлгюсюнде юйретиу къаллай бир магъаналы болгъанына иш юсюнде тюшюннгенди. Аны башламчылыгъы эмда аскер комиссариатыны болушлугъу бла алда республикада кадет классла къуралгъан эдиле.

Бусагъатла уа школла окъуна бардыла. 

Жашарбек назмула жазгъаны бла да белгилиди. 1991 жылда Бакуда аны «Я к тебе подойду» деген лирикалы аты бла биринчи назму китабы чыкъгъан эди. 2015 жылда уа Нальчикде  «Тебе одной пишу слова признания» деген назму жыйымдыгъы кёргенди дунияны. Офицер поэт

«Поэт года 2017», «Поэт года 2019» деген адабият саугъалагъа тийишли болгъанды. Жазыучуланы Россей союзу аны бусагъатдагъы поэзиягъа къошхан юлюшю ючюн «Анна Ахматовагъа 130 жыл» деген майдал бла къууандыргъанды. 

Алгъаракъда уа Атайланы Жашарбек «О героях нашего времени» деген аты бла жангы китабын басмалагъанды. Ол саулай да Совет Союзну, Россей Федерацияны жигитлерине аталады. Анда Владимир Алимовха, Владимир Шарпатовха, Валерий Куковха, Александр Солуяновха,

Аркадий Корольковха, Абубакар Костоевге, Олег Новицкийге, Сергей Ревиннге, Игорь эм Евгений Тарелкинлеге (атасы бла жашы), Евгений Федотовха, Евгений Бобровха, Сергей Тулиннге, Руслан Кокшиннге, Анатолий Копыркиннге аталгъан назмуладан сора да, ол жигитлени жашау жолларыны эм этген батырлыкъларыны юсюнден да айтылады. Ала бла бирге китапха халкъ сюйген киноартист Василий Лановой да киргенди, ол Россейни  Урунууну Жигитиди. 

«Мегапир» биригиуню чакъырыуу бла Къабарты-Малкъаргъа Россейни жигитлеринден онжети адам келгенди. Алгъаракъда Кёнделенни биринчи школунда болгъанымда, окъуучула: «Бизге афган урушну ветераны лётчик Владимир Шарпатов келип кетгенди», – деп къууаннганлары, ёхтемленнгенлери эсимдеди. Ол бери Тюменьден келгенин эсге алсакъ, уллу иш этгенди. Запасдагъы подполковник Шарпатов Афганистанда этген жигитликлери ючюн кёргюзтюлгенди Россей Федерацияны Жигитине. Анда жылдан артыкъ заманны жесирлик сынап, артда бир къауум нёгери бла къачханды. «Кандагар» деген кино аны юсюнденди. Аны жигити Шарпатовну къадарын къатлайды. 

Хауа-десант аскерлени генерал-майору, Совет Союзну Жигити Александр Солуянов бла Нальчикде, Терекде, Прохладныйде да болгъандыла тюбешиуле. Ол Афганистанда парашют-десант батальонну командири эди. Батальон анда бир операцияда юч жюз бла жыйырма душманны пленнге алгъанды, аны бла бирге эки жюз бла алтмыш сауут эм юч аш-азыкъ, башха кереклери бла складла къоллу болгъанды. «Совет Союзну Жигити» деген атдан сора да, ол Ленинни, Къызыл Байракъны, Къызыл Жулдузну «Сауутланнган аскерлени къауумунда Ата журтха къуллукъ этгени ючюн» деген орденлеге, иги кесек майдалгъа да тийишли болгъанды. 

Олег Новицкий а лётчик-космонавтды. Ол 2016 жылда ноябрьден башлап, космосда жюз токъсан алты сутка тургъанды. Экинчи кере уа, 2021 жылда апрельде  ачыкъ космосда 22 сагъатдан артыкъны ишлегенди. 

Сергей Ревин да космосда 2012 жылда апрельде кетип, жюз бла жыйырма беш суткадан аслам тургъанды. 

Евгений Тарелкин да лётчик-космонавтды. Ол 2012 жылда октябрьде Халкъла аралы космос станцияны экспедициясында болуп, космосда жюз бла къыркъ юч суткадан артыкъ учханды. Аны атасы Игорь Тарелкин а учхан техниканы сынау жаны бла къуллукъ этгенди. Ол, самолётладан жюзле бла кере секирип, Атайланы Жашарбекни китабыны жигитлеринден бири болгъанды. 

Ол жигитлерин, алда белгиленнгенича, республиканы окъуу юйлерине элтип, анда окъуучула бла тюбешдиргени эртте тёреге ётгенди. Алай бла ол жаш адамлагъа керти жигитлени къолларын тутаргъа, ала бла кишиликни юсюнден хапар айтыргъа онг береди.
Ата журтну сюерге юйретгенден сора да, быллай тюбешиуле жаш адамланы аскер усталыкълагъа сейирлерин да къозгъайдыла. Бу къыйын эм жууаплы ишни устазланы боюнларына атып къоймай, быллай даражалары жюрюген адамла кеси боюнларына алгъанлары уа керти да уллу ыспас этерча ишди. Ата журтубузну къоруулаучуланы жигитлени юлгюлеринде ёсдюрюу не заманда да бек магъаналы борч болгъанды. Бюгюн да алайлай къалады. 

Мусукаланы Сакинат.
Поделиться: