Фахмулуланы ачыкълаугъа, аланы айныуларына къайгъырыугъа – энчи эс

Фахмулу сабийлени бла жаш адамланы ачыкълау, аланы айныуларына тап онгла къурау – ол маданият эмда жарыкъландырыу жаны бла политиканы магъаналы кесегиди. Аны жашауда  тынгылы бардырыугъа Элбрус районда энчи къайгъырадыла. Аны ючюн деп бардырыладыла сабий чыгъармачылыкъны «Элбрусну жулдузу», «Журтуму жарыкъ танглары» деген фестивальла. Андан сора да, районну чыгъармачы коллективлери  «Алтын къол»,  «Нарт Дебетни туудукълары», «Сабантой», «Айранны байрамы» эм кёп башха фестивальлагъа къатышып, концертле да бардырып, атларын айтдырадыла.

Фахмулу сабийлени ачыкълар муратда маданият учреждениялада  «Ётгюр жашла», «Хайдагъыз, жашла!» дегенча конкурсла,  «Хорламны жырлары» дегенча фестивальла бардырыладыла. Искусствону сабий школунда уа  суратланы кёрмючлери бла конкурслары къураладыла.

Сабийле бла бардырылгъан иш жетишимли болгъанын а бу шартла да кёргюзтедиле: Къулийланы Къурман бла Пятаков Дмитрий  Москвада «Мени Ата журтум» эмда «Жылны  кезиулери» деген битеуроссей сурат конкурслада биринчи даражалы дипломла бла саугъаланнгандыла. "Арабеск" юлгюлю тепсеу къауум искусствону бла чыгъармачылыкъны «Жулдузланы планетасы» деген халкъла аралы конкурсунда «Кавказ тепсеу» номинацияда хорлагъанды. Бу чыгъармачы коллектив дагъыда искусстволаны «Кремльни жулдузлары» деген битеуроссей конкурсуна къатышып, тюрлю-тюрлю номинациялада 1-чи эмда 2-чи даражалы дипломла бла саугъаланнганды.

 «Жулдузчукъла» ансамбльден Жаппуланы Малика  РФ-ни халкъларыны тиллеринде жырла, жомакъла, нарт сёзле айтыу жаны бла битеуроссей конкурсну «Халкъ жырла» номинациясында хорлагъанды.

Районда спорт бла байламлы ишлени къураугъа да маданият учрежденияла тири къатышадыла. Алайды да, сау жылны ичинде битеуроссей эмда халкъла аралы спорт эришиулени ачылыуларын хазырлау бла кюрешгендиле. Ол санда спортну таулада къоркъуулу тюрлюлерини Red Fox деген халкъла аралы фестивалыны, Ностуланы Хажимуратны хурметине бардырылгъан турнирни, «Зарница» аскер оюнну, Элбрусну тийресинде лыжала бла учуп башлауну эмда башха  эришиулени бла чемпионатланы къууанчларын къурагъандыла.

 2022 жылда битеуроссей эмда район маданият ишлени бардыргъанлары, фестивальлагъа бла конкурслагъа къатышханлары эмда бийик жетишимле болдургъанлары ючюн маданият учреждениялада ишлеген 12 адам махтаугъа тийишли болгъанды эмда саугъаланнганды.

Юсюпланы Галина хазырлагъанды.
Поделиться: