Нёгерлерини аты бла-даражалы турнир

МВД-ны Къабарты-Малкъарда управлениясыны  патруль-пост службасыны энчи батальону жыл сайын Тетов Алимбекни хурметине  баскетболдан бардырылгъан турнирге къатышады. 2010 жылны 9  майында полицияны лейтенанты Алимбек Муаедович «Кавказ» федерал трассаны  429-чу километринде орналгъан «Баксан» постда аскер борчун толтура тургъанлай аманлыкъчыланы къолларындан ёлгенди.  

Спорт эришиу ёлгенни жууукълары Терк муниципал районну келечилерини болушлукълары бла къурап, Алимбек Тетовну туугъан шахары  Терекде ётгенди. Бу ишге  КъМР-да МВД-ны Нальчикде управлениясыны  2-чи энчи батальонуну командири полицияны капитаны Ахъед Бишенов эм патруль-пост службаны келечилери къатышхандыла. Алимбек бла бирге ишлеген жылланы эсине тюшюре, Ахъед Бишенов аны къаллай огъурлу, керти инсан болгъанын айтханды. Ызы бла офицерни жууукъларына къайгъы сёз берип, Алимбекни аты аны таныгъанланы жюреклеринде  кёп ёмюрлеге къаллыгъын чертгенди. Алимбекни атасы Муаед Тетов, управленияны башчыларына, энчи составха да жашын эсгергенлери ючюн жюрек ыразылыгъын билдирип, ишлеринде мамырлыкъ болурун тежегенди.

Турнирге районну билим бериу учрежденияларындан сабийле къатышхандыла.  Оюнлада  алчы жерлени алгъанлагъа майдалла бла саугъала берилгендиле, деп билдиредиле КъМР-де  МВД-ны пресс-службасындан.

Холамханланы Алима.
Поделиться: