Урунууну къыйматлылыгъын кючлендирирге юйретиу барады

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторуну мурдорунда къуралгъан «Фабрика процессов» деген билим бериу тийреде «Севкаврентген-Д» предприятияны специалистлерин ишни аяулу бардырыргъа юйретгендиле. Анга «Урунууну къыйматлылыгъы жаны бла билимлени федерал арасыны» келечилери да къатышхандыла. Окъутууну магъанасы орта эмда уллу предприятиялада урунууну къыйматлылыгъын кючлендириу бла байламлыды, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

«Фабрика процессов» - билим бериу тийреди. Анда ишни аяулу бардырыргъа юйретедиле. Кесин да бош айтып къоймай, тюз жериндеча алай. Сёз ючюн, «Севкаврентген-Д» предприятияны специалистлери газны басымын тутхан затны жыяргъа керек эдиле. Юйретиучюле уа ала аны къалай этгенлерине къарагъандыла, тюз, къыйматлы оноула этерге тюзелтгендиле, ала неге келтирликлерин да ангылатхандыла. Окъууну ахырында барына да сертификатла бергендиле.

«Урунууну къыйматлылыгъы» миллет проектни бизни республика былтыр бардырып башлагъанды. Шёндю анга ма бу предприятияла къатышадыла: «Нальчик-сладость», «Севкаврентген-Д» эм «Кровля Сервис». Аланы санына къошулургъа сюйгенле министерствогъа 8(8662) 40-65-34 номер бла сёлешип билдирсинле.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: