Жарыкъ макъамла узакъдан эшитиле эдиле

Бу кюнледе  Нальчикде  Марко Вовчокну юйю-музейинде  «Долинскде тюбешиуле» деген ат бла  къууанчлы жыйылыу болгъанды. Аны Дуния Артий комитетни  вице-президенти  Ауес Бетуганов, Искусстволаны Шимал-Кавказ институтуну  профессору Людмила Шауцукова, КъМР-де китапны сюйгенлени обществосуну толтуруучу  советини  таматасы  Наталья Шинкарёва,  музейини  директору  Энесса Лажараева къурагъандыла. Аланы  башламчылыкъларын  КъМР-ни Жамауат палатасы, Республикалы миллет музей да  уллу ыразылыкъ бла къабыл кёргендиле.

«Маданият тюбешиуле огъурлу къоншулукъгъа  къуллукъ этедиле» деген ат бла бардырылгъан тюбешиуге къоншу республикаладан келечиле да келгендиле. Аланы араларында  Чечен Республикадан Жамауат биригиулени  союзуну председатели, ЧР-ни Жамауат палатасыны  къауумуна кирген Мамий  Муцаев,  Ингушетия Республиканы Композиторларыны биригиуюню таматасы Фариза Шадыжева, КъЧР-ни эмда Ингушетияны халкъ артисти  Аллаудин Эсмурзиев да бар эдиле.        

Жыйылыуда сёз жаш тёлюню, билим бериуню, ниет байлыкъны, къоншу байламлыкъланы юслеринден баргъанды. Кеслерини оюмларын айтып  Людмила Шауцукова, Ауес Бетуганов, Ирина Тапалова, Феликс Наков, Энесса Лажараева да сёлешгендиле.
Энесса Лажараева уа  къонакълагъа Марко Вовчокну юйю-музейин да кёргюзтюп, аны юсюнден кёп сейирлик хапар да айтханды.

«Мария Велинская – Марко Вовчок ёлгенинден сора, аны ол бек сюйген кертме терекни тюбюнде асырарларын осуят этген эди. Аны ол тилегин толтургъандыла, алай, жарсыугъа терек сакъланмагъанды.  Терек бахчачылыкъ жаны бла илму институтну  директору Баккуланы Жамалны  эмда Нартюх  ёсдюрюу жаны бла илму институтну директоруну орунбасары  Лиуан Азубековну хайырларындан ары келген къонакъла  кертме терекчикле орнатхандыла. Ол юйню иесин дайым да эсде тутуп турурча этилген мадарды»,– дегенди  музейни директору.

Тюбешиуню къурагъанла жарашдыргъан концерт программа да бек бай эди. Аны кезиуюнде  Къабарты-Малкъарны эмда Ингушетия Республиканы келечилери   жырларын эшитдиргендиле, назмула  айтхандыла, тепсеуле да кёргюзтгендиле.  Миллет макъамла Долинскде  узакъгъа эшитиле эдиле. Къууанчха республиканы   санаторийлеринде  солуп,  саулукъларын кючлендире тургъанла да  келген эдиле. Ала концертге къарап, ыразылыкъларын толкъун къарсла бла билдиргендиле. 

 

Холаланы Марзият.
Поделиться: