«Тюшюмде дерсле берип кёп кере кёргенме»

Адам усталыгъын сайлап, аны кёп жылланы ичинде бардыра эсе, ол аны къадары болгъанына тюшюнесе.  Толгъурланы Лида (Жаболаны Махмутну къызы)  бла да ма алай болгъанды. «Устаз боллугъуму тюшюмде  кёрюучю эдим.  Гитче заманымда сен ким боллукъса деп сорсала, арсарсыз, «Устаз боллукъма», – деучю эдим. Аны себепли школну бошагъанымда,  Къабарты-Малкъар къырал университетни   малкъар тил бла адабият, орус тил бла адабият бёлюмюне киреме. Быллымны школунда ишлеп тургъанлай бардыргъанма окъуууму да», – дейди Лида.

Ол заманда студентлени окъутхан Толгъурланы Зейтун, Ахматланы Ибрагим Быллымдан болгъанлары себепли, Лидагъа бютюн къадалып окъургъа тюшгенди. «Аланы элде намыслары бийикде жюрюгенди, сора мен аланы къалай сокъурандырлыкъ эдим!  Бизге уллу къыйын салгъандыла ала, жаннетли болсунла!», – дейди устаз.

Ол университетде окъугъан жылларын бек насыплы кезиуге санайды. «Биргеме окъугъанладан кёплери устазла болуп ишлейдиле. Жылла озгъанлыкъгъа, керек заманда, бир бирибизни табабыз, телефон бла дайым сёлешгенлей, хапарыбызны билгенлей турабыз. Дерсле бла байламлы соруула чыкъсала да, бир бирибиз бла кенгешебиз. Иги окъугъан сабийлерибизни тукъумлары бла таныйбыз, аланы юслеринден  бир бирге асыры айтып тургъандан. Тюрлю-тюрлю эришиуледе, олимпиадалада къайсыбызны окъуучубуз хорласа да, бирча къууанабыз», – дейди Лида. 

Лида Быллымны Ахматланы Ахматны атын жюрютген орта школунда  малкъар тилден бла адабиятдан устаз болуп ишлеп турады. Дерсини аллында анга  тынгылы хазырланмай къалмайды. «Ёмюрюм школда ишлей эсем да, тюнене келгенча  кёрюнеди. Устаз не кёп билсе да, андан ары да билирге итиниулюгюн тас этмезге керекди», – дейди.

Ол хар сабийни  энчилигине эс бурады, энчи сёзле да табады. Окъуучуларыны жетишимлерине кесиникилегеча къууанады. «Ала бла ёхтемленеме, алада бизни да къыйыныбыз болгъанына ыразыма. Сёз ючюн, Толгъурланы Зухура бла Мызыланы Зульфия мени классымда окъуп, бийик билим алып, артха, Быллымгъа, къайтып, устазла болуп ишлейдиле. Ёзденланы Зулейха уа Къабарты-Малкъар къырал университетни малкъар тил бёлюмюн бошап, ол кафедрада урунады», – дейди ол.  

Устазны биргесине ишлеген нёгерлерини арасында да сыйы-намысы жюрюйдю. Кёп болмай, бир къауум адам болуп, аны ачыкъ дерсинде болгъан эдик. Ол кюн ары келген ата-анала, биргесине ишлеген нёгерлери да устазны юсюнден кёп ариу сёз айтхан эдиле. Ол школну директору болуп кёп жылланы уруннган, бусагъатда уа Элбрус районну билим бериу бёлюмюню таматасы Атаккуланы Нюржан  былай айтханды: «Лида сабий  заманындан бери да  ариу хали, тюз ниетлилиги бла кесин эллилеге сюйдюргенди.  Кимге да намыс бере билген огъурлу адамды, менсинмеген, хар сабийге кесича сёз таба билген, чынтты  устазды».  

Лида быллымчы жаш Толгъурланы Саид бла ариу юйюр къурагъандыла. Эки жаш бла бир къыз ёсдюргендиле, туудукълары да бардыла. «Туудукъ туугъандан татлы» деген сёзден керти болмаз. Ишден арып келсем, туудукъла юйде болуп, аланы кесиме бир къыссам,  башха зат керек болмай къалады, арыгъанымы алып атханча болама», – дейди ол, ышарып. 

Шауаланы Разият.
Поделиться: