Буюрулгъан борчун тынгылы толтургъанды

Аскер къуллукъ этиу не заманда да сыйлыгъа саналгъанды. Бюгюнлюкде да алай барады. Жашларыбыз, Ата журтну жалынчакъсызлыгъын къоруулауну кеслерини сыйлы борчларына санап,  энчи аскер операциягъа къатышадыла, антларына кертичиликлери, батырлыкълары, кишиликлери  бла да  юлгю кёргюзтедиле. Тамата лейтенант Газаланы Солтанны жашы Юсюп ма аллай жашларыбыздан бириди. Ол энчи аскер операция баргъан жерден алгъаракълада  къайтханды. Анда ол башчылыкъ этген батальон шахарлада эмда элледе низамны жалчытыу жаны бла  борчун толтургъанды.

Ол Огъары Малкъарда тууугъанды. Анда  Абайланы  Мисостну атын жюрютген 2-чи номерли мектепде  айырмалы окъугъанды, не заманда да кесин тап жюрютгенди, спортну  кёп тюрлюлери бла кюрешгенди. Бютюнда бег а ол  боксну сюйгенди. Черек районну  сабий-жаш тёлю спорт школунда  аны  Чаналаны Муса юйретгенди. Спортда жетишимлери  да кеслерин кёп сакълатмагъандыла.  Анапада боксдан   халкъла аралы турнирде кюмюш майдалгъа, ызы бла  Ирландияда, Къазахстанда, Москвада  1994-1995 жыллада туугъан  жашланы араларында  бардырылгъан  ачыкъ биринчиликледе хорламла болдургъанды.  Боксдан спортну устасыды.

2015 жылда  Пермьде аскер институтну  студенти  Газаланы Юсюп  Пермь крайны Краснокамск шахарында  аскер самбодан бардырылгъан  Битеуроссей турнирге къатышып, биринчи жерге чыкъгъанды, алай бла  аскер самбодан спортну устасыны мардасын да толтуруп, ол сыйлы атха да тийишли болгъанды. Жашны не заманда да спорт бла кюрешгени анга  аскер къуллугъунда, жашауунда да болушады.

Юсюп Чечен Республикада талай заманны къуллукъ этгенди. Ары ол 2021 жылда  Перьмде  аскер институтну  бошагъандан сора жиберилгенди. Гудермесде Ахмат Кадыровну атын жюрютген  экинчи батальонну токъсан алтынчы  полкуну тылда командири эди.

Холаланы Марзият.
Поделиться: