Элбрус район

Жылы аш бла тынгылы жалчытырча 

Гитче класслада окъуучула кюн сайын качестволу жылы аш бла жалчытылынырча Элбрус муниципал районну администрациясы дайым  болумну контрольда тутады.
Бюгюнлюкде хакъсыз жылы аш толусунлай  Роспотребнадзорну излемлерине  келишеди. Алай бла 7-11 классланы келечилерине бирча азыкъла бериледиле  – сютден, этден, чабакъдан этилген хантла, тахта кёгетле, жемишле эм башха затла.

 Аны бла бирге аслам эс санитар-гигиена излемлеге да  бериледи.  Саулай алып айтханда, жылы аш 1-4 класслада окъугъан, къолайсыз, кёп сабийли юйюрле, саулукълары бла байламлы чекленнген онглары болгъан, сакъат эм энчи аскер операциягъа къатышхан  1400 чакълы  сабийге бериледи.  

 Эм бийикде орналгъан  амбулатория

Бу кюнледе «Къабарты-Малкъарда саулукъ сакълауну биринчи звеносун игилендириу» программагъа кёре, Элбрусда жангы излемлеге келишген медицина учреждение ишлене турады. Аны юсюнден бизге КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Мекямны сюеп, башын  жабып эм терезеле да салып бошагъандыла. Бусагъатда подряд организацияны келечилери ичинде жумушланы тамамлап кюрешедиле. 

Жангы  амбулатория уллу аурлукъ бла ишлеген больницаны ишин женгилтирге болушурукъду.  Ол себепден стационарда  саусузлагъа тынгылы багъарча  онг табыллыкъды.  

Аны  профильли врачла олтургъан кабинетлери,  процедура кабинети,  палаталары, жангы   травматология бёлюмю  боллукъду. Ол   эксперт класслы рентген комплекс бла да жалчытылынырыкъды.

Эсге сала айтсакъ, амбулатория Элбрусну курорт тийресинде орналады эм участогуна беш мингден аслам киреди. Аны бла бирге ол туристлеге да медицина болушлукъ тапдырады.

Жангы медицина учреждение бусагъатда ауурлукъну кетерликди.    Ол санда жерлешлерибизге бла къонакълагъа терапия эм травматология болушлукъ тапдырлыкъды.  

Мектепге тынгылы ремонт этилликди   

Нейтринону школу 1987 жылда ишленнгенди. Андан бери анга тынгылы ремонт этилмегенди. Ол себепден мекям иги да тозурагъанды.  Жууукъ заманда аны жангыртырча   тийишли ишле  башланырыкъдыла.   Мекямда проектге кёре 250 сабийге жер барды.

Ишлени кезиуюнде учрежденияны мурдорун кючлерикдиле, къабыргъаларын сюртюрюкдюле эм  башын  жангыдан жабарыкъдыла.  Аны бла бирге ток, суу баргъан ызларын жангыртырыкъдыла, ичинде  сюртюу-бояу жаны бла жумушла да тамамланырыкъдыла. 

Аслам эс къоркъуусузлукъну жалчытыугъа, мюлк-техника мурдорну игилендирирге эм  китап  фондну жангыртыугъа буруллукъду.

Эсге сала айтсакъ, быйыл   Быллымда, Элбрусда эм Тырныаузда юч мектепге тынгылы ремонт  этилликди. 

 Магометланы Сулейман.

Поделиться: