Алгъышлаула, насийхат сёзле

Россейде Кадетлени кюнлерини аллында Нарткъаланы 6-чы номерли орта школунда байрам ётгенди. Урван районда жангыз кадет класс барды. Школну администрациясы чакъырып, жыйылыугъа Росгвардияны Къабарты-Малкъарда управлениясыны келечиси майор Марина Лукожева да келгенди.

Кадетле, башланнган классланы окъуучулары бла бирге концерт программа къурап, кеслерини назмулары, жырлары, тепсеулери бла къонакъланы къууандыргъандыла.

- Быллай классланы окъуучуларында Ата журтларына энчи сюймеклик не заманда да болгъанды. Аланы аскер намысда, тенгликде эм туугъан жерлерине сюймекликде  юйретедиле. Мени оюмума кёре, «Жашауну – Россейге, намысны - бир кишиге да угъай» деген жорукъ шёндю да кесини магъанасын тас этмегенди, - дегенди полицияны майору Марина Лукожева.

Школну башчылары КъМР-де Росгвардияны управлениясыны таматасы полицияны полковниги  Сергей Васильевге  бла майор Марина Лукожевагъа этген болушлукълары ючюн ыразылыкъларын билдиргендиле.

Холамханланы Алима.
Поделиться: