Адеп-къылыкъны юсюнден энтта да бир кере

Миллетде белгили, намысы-сыйы жюрюген тиширыу сёлешеди бир кюн. «Кёп болмай концертге баргъанма да, ачыуланырыгъым да келип, жюрегим да къыйналып чыкъгъанма. Мен оюм этгенден, аллай жерге бара эсе адам, анда кесин жюрюте билирге керекди.  Бек алгъа ары келгенле пальтоларын тешмей киредиле концерт барлыкъ залгъа. Кийимлени тагъар жер барды, театрны ичи жылыды, да сора омакъ кийинип, адепли болуп олтурсакъ, иги болмазмы эди?

 Концерт башланады, аны бла бирге уа – ары бла бери жортуу, дауур-дубур да. Биз олтургъан жерде эки тиширыу польтолары бла да тарлыкъ этип, юч кере тышына чыгъып, бизни тынгысыз этедиле. Аланы жиберебиз деп, олтургъанла, ёрге къоба да, олтура турдула.  Къуру ала болсала уа! Къатыбыз бла ары-бери тохтамай жюрюген жаш адамлагъа айтхан да этгенбиз, нек жортуп турасыз деп. Залны эки жаны бла да ары бла бери чапхан да бир да тохтамай эди.

Арлакъда бир къагъанакъ гыз-мыз этгенлей турду. Бизде аллайчыкъланы адам кёп жыйылгъан жерге элтген да этмеучю эдиле. Эндигиле уа эслерине да алмайдыла. Къояр адамынг жокъ эсе, барма да къал, кесинги, сабийни да къыйнама. Тёгерегинде олтургъанла да, тёзалмай, артха-артха къарап, жаратмагъанларын билдирип турдула. Театргъа адам солургъа, зауукълукъ табаргъа барады. Да алай эсе, келигиз аны юсюнден барыбыз да сагъыш этеийк.

 Таулу концерт болгъанлыкъгъа, башха миллетни адамлары да бар эдиле. Аладан уялып тургъанбыз. Концерт бек иги эди, алай ол мен айтхан низамсызлыкъ, жууапсызлыкъ да жарсытханды.  

 Сёз сёзню айтдырады дегенлей, киймни юсюнден да айтыргъа сюеме. Театргъача, байрамгъача, бир тап кийиннгенле бардыла. Алагъа къарагъан бек хычыуунду. Алай кийимлерине итиу урмай адамланы араларына чыгъып къалгъанла да кёпдюле. Не уа спорт кийимлери бла концертге, тойгъа барып къалгъанлагъа уа не айтхын? Аллайла кеси намыслары ючюн къайгъырмай эселе да, башхаланы да сансыз этедиле.

Не терен билиминг бар эсе да, юсюнг-башынг тапсыз эсе, тийишли намыс-сый хазна берилсин. Инсанны юсюнде болгъан иги ышанладан бирлери   тизгинлилигиди, кесин жюрюте билиуюдю. Алайды да, хурметли къарындашла эм эгечле, бизге ким къарайды, ким эс бурады деген оюмну унутуп къояйыкъ. Миллетибизге багъа биче туруп, ала барысы да бек тергеленедиле. Ол затны эсибизде тутаргъа борчлубуз.

 Жарсыугъа, кеслерин адепсиз жюрютгенле башха жерледе да бардыла.  Уллу сёлешип, бир-бирге тауча аман айтып, жагъалашып, уллу кюлюп озгъанланы ким да кёрген болур. Неда кеф адам, мени сыфатда киши кёрмесин деп, бугъаргъа керекди, бирле уа аны уллу махтаугъа санап, аман къылыкълары бла эсиргенлерин кёргюзте айланадыла.

Бир кюн маршрутка бла барабыз, эки жаш адам олтурадыла, кефдиле, сора аладан бири шофёргъа: «Тёлерге ахчабыз жокъду», - дейди. Ала ючюн мен тёлейме. Шофёр унагъан да этмеди, алай мен къоймайдым. Сора жашлагъа айтама: «Сиз аракъыгъа ахча табып, жол хакъгъа уа тёлемезге уялмаймысыз?». Маршрутка тохтагъанлай, ала чыгъып кетдиле, уялыпмы, огъесе жетер жерлерине жетипми, билмейме. Биринчиси болса, бек иги эди.

Къызларыбыз а! Эрге баргъанлай, бир терк тозурап къаладыла. Гинеколог болуп ишлегеним себепли миллетибизде жаш келинчикле асламысында тозурап келгенлерин кёреме. Анга да жюрегим бек къыйналады. Тюнене эрге баргъанланы кёбюсю бюгюн, сыфатларын, бетлерин атып, адам танымазча болуп къаладыла. Билмейме таулу келинлеге артыкъ не къыйынлыкъ жетеди?

Ичимде жыйылып тургъанымы айтыргъа итиннгенме.  Газетни бетлеринде иги статьяла басмаланадыла, мени оюмларымы да жазарсыз деп ышанама. Окъугъан сагъыш этер.

Шауаланы Разият.
Поделиться: