Жангычылыкъла урунуу низам бла байламлыдыла

Быйыл къыралда бир ненча магъаналы закон кючюне киредиле. Алада  кризисге къажау мадарла бардыла, урунуу  законлагъа жангычылыкъла да этиледиле. 

Усталыкъгъа чекле

Алай бла 1 мартда кючюне кирлик федерал закон ауур аманлыкъла ючюн сюдню оноуу бла жууапха тартылгъанлагъа эркин болгъандан сора таксиде неда адамланы жюрютюу сферада ишлерге чекле салады. Ол санда мурдарлыкъ, билип, адамны саулугъуна ауур заран салыу, талауур, артыкълыкъ этиу, жамауат тынчлыкъны, къыралны къоркъуусузлугъун, конституциялы болумун, мамырлыкъны чачыугъа бурулгъан аманлыкъла ючюн тутулуп чыкъгъанла ишлеяллыкъ  тюйюлдюле таксиде. Автобус, трамвай бла адамланы жюрютген водительлеге излемле да къатыланырыкъдыла.

Алай бла ишге кирген кезиуде инсандан   бу статьялагъа кёре жууапха тартылмагъаныны юсюнден справка сураллыкъды.

 Урунуу китапчыкъла

1 январьдан жангы урунуу китапчыкъла кийирилгендиле. Болсада эскилени алышыр кереклиси жокъду, аланы кючлери тохтатылмайды. Ишге биринчи кере кирген инсаннга быйылдан башлап урунуу китапчыкъла жаланда электрон халда жарашдырыллыкъдыла.   Ала къагъытда басмаланырыкъ тюйюлдюле.

Иш бла жалчытыу

14 жыллары толгъан жашлагъа бла къызлагъа ишге киргенде жорукъланы женгиллетирге белгиленеди. Жаш адам ишлерге сюйсе, аны атасыны неда анасыны ыразылыгъы жетерикди. Осуйлукъ органладан эркинлик алыргъа керек боллукъ тюйюлдю. 

Къыралны башха регионларында вахта амал бла ишлегенлеге жол ючюн къоранчланы компания тёлерикди. Ол жаны бла жангычылыкъла быйыл 1 мартда ишлеп башларыкъдыла. 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: