Жол

Чучхурланы къатларында тийишли ишле  башланнгандыла

Экинчи Чегемни бла Булунгуну арасында жолну жангыртыу башланнганды. «Шёндю жолчула чучхурланы къатында къурулуш-монтаж ишле бла кюреше турадыла. Алайда экскаватор бла черекни жагъасын къазадыла. Ызы бла бетондан хуна сюерикдиле. Аны этерден алгъа мурдорун жарашдырлыкъдыла», - дегендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосунда.

Проектине кёре алайда эски быргъыланы кетерликдиле, ызы бла жолну мурдорун тынгылы жарашдырлыкъдыла, тротуарла да ишлерикдиле. Ишле эки километрлик участкада бардырыллыкъдыла, аланы келир жыл бошаргъа дейдиле.

Къоркъуусузлукъну къайгъысын кёре

Нальчикни бла Май шахарны арасында жолну тёрт километрлик кесегин чыракъла бла жарытырча мадар этип башлагъандыла. Ол трасса бла аслам машина жюрюгени себепли, кече чыракъла бла жарытылса, къоркъуусузлукъ иги да кючленирикди, деп белгилегендиле министерствода.

Жолну бу ишле бардырыллыкъ кесеги былтыр тынгылы жангыртылгъан эди. Анда жангы асфальт жайгъандыла, белгиле орнатхандыла, автобусла тохтаучу жерлени да тынгылы этгендиле. Шёндю уа специалистле жерни тешип, чыпынланы орнатыргъа хазырлай турадыла. Хар нени да быйыл жаз башына тамам этип бошарыкъдыла.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: