Эсгертмени жынгыртхандыла

Росгвардияны Нальчикде ведомстводан тышында охранасында къуллыкъ этгенле  «На страже памяти» акцияны чеклеринде Уллу  Ата Журт урушда ёлген къызыл аскерчилеге эм фашизмден ачыгъанлагъа орнатылгъан эсгертмени тёгерегин тап халгъа келтиргендиле. Къарны, акъгъан чапыракъланы кетерип, эсгертмени жазыуларын къайтаргъандыла.

- Бизни ючюн жан берген  аппаларыбызны угъай да, тылда алагъа болушханлары ючюн фашистлени къолларындан жоюлгъан  жерлешлерибизни унутмазгъа керекбиз. Тарыхын билмеген халкъны тамблагъы кюню да болмайды, - дегенди акциягъа къатышхан Князланы Ислам.

Холамханланы Алима.
Поделиться: