Полициячы къаллай болургъа керекди

«Студент десант» акцияны чеклеринде Нальчикни школларыны окъуучулары КъМР-де МВД-ны спорт комплексинде къонакъда болгъандыла. Алагъа жолоучулукъну Нальчикде УМВД-ны акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла инспекторла къурагъандыла.

КъМР-де МВД-ны наркотиклеге къажау управлениясыны энчи буйрукъла толтургъан  «Гром» отрядыны келечилери  къол тутушуудан жараула бардыргъандыла. Ызы бла право низамны сакълаучула ич ишле органлада къуллукъ этерге сюйгенлеге къаллай излемле салыннганларын ангылатхандыла.

Жолоучулукъну къурагъанла жашланы бла къызланы спорт бла кюреширге чакъыргъандыла. Полицияда къуллукъ этерге сюйген кючлю, къарыулу  болургъа кереклисни да белгилегендиле.

Ахырында жаш адамла сейир тюбешиу ючюн ыразылыкъларын айтхандыла эмда ич ишле органлада къуллукъ этерге сюйгенлерин  да билдиргендиле.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: