Жарсыуларын билдиргендиле

РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясыны башчысыны орунбасары Бабаланы Алим инсанла бла тюбешип, аланы тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылагъанды. Битеу да бирге приёмгъа 12 инсан келгенди, деп билдиргендиле бизге ведомстводан.

Элбрус районну инсанларыны къаууму жашау журт-коммунал тёлеуле терслик бла саналгъанларына тарыкъгъандыла. Прохладначы тиширыу а айлыкъ тёленмегенин билдиргенди. Дагъыда тюбешиуге Нальчикден, Урван райондан да келгендиле. Россей Федерацияны инсанлыгъын бериу жаны бла тилекле да болгъандыла.

Бабаланы Алим келгенлеге барысына да законланы ангылатханды. Следствие управленияны аппаратыны бёлюмлерини келечилерине тарыгъыуланы тамамлау жаны бла буйрукъла берилгендиле.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: