Ырысла

Чыпчыкъ кесин терезеге  ура эсе, ол иги хапар эшитиргеди, терезе къатында олтура эсе уа, къонакъла келликдиле.

Чыпчыкъ терезени къагъа эсе, ит да ол кезиуде улуй эсе, тауукъ да къычыра эсе - бушуугъады.
 

Кёгюрчюнле туруучу юй бир заманда да кюймейди.
 

Билмей тургъанлай бал туз тёгюлсе - иги хапаргъады.

Тилеген адамгъа бичакъ, къыпты, ийне (кесген, чанчхан зат) бере эсенг, ышаргъанлай бер, ызындан дауур болмазча неда арагъыз бузулмазча.

Эрттенликде тёшекден тургъанда, жерге онг аягъынгы алгъа сала эсенг, аякъ киймни да алай кие эсенг, кюнюнг огъурлу боллукъду.
 

Юйден чыгъама деп тургъанлай, ачхычланы тюшюре эсенг, жолунг боллукъ тюйюлдю.
 

Эрттенликде бек алгъа эр кишиге тюбесенг,жолунг боллукъду, тиширыу чыгъа эсе уа аллынга, жолунг боллукъ тюйюлдю.

Юйде затынгы унутуп, артха къайтдынг эсе,  бир кесек шинтикде олтуруп чыкъ (жолунг болур ючюн).
 

Адамгъа бергенинги онг къолунг бла бере эсенг, саулугъунга игиди.

Эшик башында тагъылгъан нал юйге насып келтиреди.

Быллай кёп ырысла болгъандыла бизни жашауубузда. Бусагъатдагъыла уа ол затланы ахыры бла да унамайдыла. Ырыслагъа ийнаныргъа жарамайды дейдиле, аны гюняхха санап.

Шауаланы Разият.
Поделиться: