Республиканы келечилери борчларын толтурлукъдула

Аскер комиссариатны жыйылгъан пунктунда жаш тёлюге айланып КъМР-де Росгвардияны управлениясыны учёт бёлюмюню эм штабны энчи къауумун къурагъан башчысы Алим Ахохов сёлешгенди.

-Эр кишиге аскер не заманда да иги школ болгъанды. Ата журтну аллында борчугъузну тийишли толтуругъуз, юйренигиз, салыннган борчланы толтуругъуз эм жууап тута билигиз,- дегенди офицер.

Къабарты-Малкъардан призывникле ведомствону Шимал-Запад эм Къыбылада орналгъан аскер бёлюмлеринде къуллукъ этерикдиле. Жашла бла иш санитар-эпидемиялогия излемлени толтура бардырыллыкъды.

Холамханланы Алима.
Поделиться: