Къыш сууукълада аракъы ахырда жылытмайды

Халкъда къаллай оюм жюрюйдю: бир кесек аракъы ичсем, жылынырыкъма. Алай ол жалгъан хапарды. Сууукъ кезиуде ичги затла адамны саулугъуна къаллай заран салгъанларын  КъМР-ни Наркология диспансерини 3-чю бёлюмюню башчысы, врач-нарколог Оксана Бозиева ангылатады:

- Хау, аракъы ичген кезиуде санлагъа жылыулукъ келгенча кёрюнеди. Алай бу сезим ётюрюклюдю. Ол адамны саулугъуна заран салыргъа боллукъду. Сёзге, ичип, сууукъгъа чыкъгъан адам терк юшюйдю. Нек дегенде кефни  санлары жылыулукъну кёп къоратадыла.  

Аракъы адамны мыйына жетеди, къан тамырланы кенгертеди. Ма аны ючюн да сезиледи  жылыулукъ баргъанча. Кертиси бла уа къан тамырла кенгерип, санлада  жылыулукъ азаяды. Адам сууукъ болгъанын сезмей тебирейди, бу кезиуде бузларгъа къоркъуу уллуду. Кефни нерва системасы бузукълукъла бла ишлейди, адам аз тебеди.  Алай бла уа бузлагъанларын сезмей, къолсуз, аякъсыз къалгъан, ол угъай, ауушхан кезиуле аз тюйюлдюле.  

Битеу бу затланы айтханым, аракъы адамны санларына уллу заран салады. Алай аны бла бирге сууукъгъа чыкъгъанда, кёп заманны орамда айланнганда аны хатасы бютюнда уллу болады. Аны ючюн къыш сууукълада ичип орамда кёп заманны айланмагъыз, бютюнда кесигиз аллына.

Дагъыда сууукъда орамда нёгерлери бла аракъы ичип, юйге жылыугъа киргенни заранлыгъы да уллуду. Бир жанындан, адамны сезимлери жокъ болуп, ол къаллай бир ичгенин ангыламайды.  Аны бла бирге уа суусун затла тамакъ аурууланы къозгъаргъа боллукъдула. Кеф адам къышда юйге кирген кезиуде кёлю аман этгенин да  айтырчады.

Алай бла бу сууукъ кюнледе аракъы бла угъай, чай бла жылыныргъа, тири болургъа,  саулугъугъуз ючюн сакълыкъны тас этмезге чакъырама.

Тикаланы Фатима жазып алгъанды.
Поделиться: