Адамлагъа таплыкъны алгъа сала

Барыбыз да билгенден, газетлени окъуучуну къолуна тюшюулери да Почта службаны жууаплы ишлеую бла къаты байламлыды. Ол иш къалай тамамланнганыны эм дагъыда бу сферада къысха заманда къаллай тюрлениуле боллукъларыны юсюнден биз Федерал Почта службаны КъМР-де Управлениясыны Нальчик почтасыны башчысы Байдаланы Фатима бла ушакъ этгенбиз. Аны бойсунууунда дагъыда Элбрус эм Черек районладагъы участкала да бардыла.

Фатима Ибрагимовна бу къуллукъгъа келгенли юч жыл чакълы болады. Ол школда устаз, ФСИН-ни КъМР-де Управлениясында психолог болуп да ишлегенди.

- Бу ишге къалай бла келгенигизни юсюнден айтсагъыз эди…

- Мен бери келгенимде, почтаны ишини юсюнден сизден кёп билмей эдим десем, ётюрюк болмаз. Былай алып къарагъанда, хар адамгъа да почта ол газетлени бла посылкаланы

 жетдириучю органды. Нек дегенде шёндюгю заманда бир бирге жазаргъа, сёлеширге да онгла асламдыла. Письмола да алгъынча жюрюмейдиле адамланы араларында.

Нальчик почтаны таматасына адам излегенлерин кёргенимде, кесими сынаргъа сюйдюм. Сора келишгеними билдиргенлеринде, къууанып, ишлеп тебирегенме. Бюгюнлюкде бизни организация халкъгъа таплыкъгъа жыйырмагъа жууукъ жумушну тамамлайды. Борчларымы толтуруп тебирегенимде сейирге къалгъан эдим мында бардырылгъан ишлени магъаналыкъларын сезгенимде.

- Сизни бойсунууугъузда ненча бёлюм барды?

- Нальчикде ала 28 боладыла. Элбрус районда – 13 эм Черек районда – 11. Дагъыда газетле сатхан бир ненча киоскла. Адам саныны юсюнден айтханда, ол 300-ден атлайды. Хар бёлюмде да тынгылы ишлерге итиннгенлери бек къууандырады. Бизни ишде шёндю ала хайыр келтире ишлерча этиудю да, Нальчикдегиле ол ызгъа туруп, жетишимли ишлейдиле. Районлада да къысха заманны ичинде бу даражагъа жетербиз деп ышанама.  Аллай кёрюмдюле болур ючюн а, клиентле бла сёлеше билирге, алагъа бизде табаргъа боллукъ хайырлы жумушланы юслеринден билдириуню магъанасы бек уллуду. Ол шартлагъа аслам эс бёлебиз. Сёз ючюн, Огъары Малкъар элдеги бёлюмню таматасы Темуккуланы Аминат ол жаны бла бек аламат ишлейди. Мен аны бла ёхтемленеме. Ишини барырына, къолунда ишлегенле да премияла алырча битеу амалланы хайырланады. Газетибизде да ма анычаланы юслеринден жазаргъа керексиз. Ушагъыбыздан сора Черек районнга атланырыкъма. Анда «Едина Россия» политика партияны элледе связьны бёлюмлерин жангыртыу жаны бла программаны бардырабыз. Огъары Малкъарны, Огъары Жемталаны, Герпегежни эм Аушигерни почталарында ишле ахырына жетдириле турадыла. Бир ыйыкъдан бошарбыз деп ышанама.

- Дизайнларында уа тюрлениу боллукъмуду?

- Хау, боллукъду. Сора мындан ары да башха элледегиле да бу программагъа тюше, жангыртыла барлыкъдыла. Халлары бек осал объектлени орунларына уа жангыла ишленирикдиле. Шёндю къурулушну терк бардырырча материалла кёпдюле.

- Почтальонланы юслеринден айтханда, ала жетишемидиле?

- Бу жылдан башлап иш хакълары 50 процентге ёсгенди. Аны ючюн жетишедиле. Биз бу ишге асламында жыл санлары пенсиягъа жууукъ болгъанла баргъанларына юйреннгенбиз. Алай бюгюнлюкде жаш адамла бек сюйюп келедиле. Алгъа ол мени сейир окъуна этдире эди. Шёндю уа аладан мобильный къауумла окъуна къурайбыз.

- Ол а неди?

- Сёз ючюн, отпускагъа баргъан специалистлени орунларына ала чыгъып ишлейдиле. Почтальон болмаса газетлени, пенсияланы адамла алмаймы турургъа керекдиле? Бёлюмге барыр онгу хар кимни да жокъду кюн сайын. Аны себепли, бу къауумгъа кирген жаш адамла ол борчланы толтурадыла.

-  Газетлеге бла журналлагъа жаздырыу кампанияла уа къалай ётедиле? Адамла республикалы газетлегеми огъесе ара басма органлагъа бегирек жазыладыла?

- Тенг халда дерчады. Биз шёндю жашыракъла газетлеге жаздырылырча этерге кюрешебиз. Кесигиз билгенден, пандемиядан сора пенсиячыланы бек кёбюсю ёлгендиле. Асламында къайда да ала жаздырыла эдиле. Жаш тёлю уа интернетде не жангылыкъны да табып къояды. Алай малкъар эм къабарты тилледе чыкъгъан газетлерибизде болгъан кёп информация интернетде болмайды. Дагъыда шёндюгюле тилибизни иги билир ючюн окъургъа керекдиле. Газетледен башха жерде уа аллай шатык халда ана тилибизде къайда окъурукъса?  Аны себепли почтачыланы баш борчлары юйюрледе болгъан заманда адамларыбызгъа аны ангылатыуду. Сен миллетинги келечиси эсенг, кеси газетинги алыргъа борчлуса, мени оюмума кёре.

 

 

Къасымланы Аминат.
Поделиться: