Аты ёмюрлеге эсде къаллыкъды

Кёп болмай Бахсан районну Кишпек элини орта школунда Украинада энчи операцияны чеклеринде борчун толтура жан берген Мурат Гошоковха эсгертме къанга ачылыу бла байламлы митинг болгъанды.  Жыйылыугъа муниципалитетни администрациясыны, военкоматны, жамауат организацияланы, Гошоковланы тукъумларыны келечилери эм башхала да къатышхандыла. 

Ол кюн мектепни устазлары бла юнармиячыланы къаууму Ата журтларына сюймекликге жораланнган аламат музыка программаларын кёргюзтюп, келгенлени кёллерин алгъандыла.  

Мурат Гошоков школдан сора Узакъ Востокда чекни сакълагъан аскерге тюшгенди, ызы бла контракт жазып къуллугъун Нальчик-20 шахарчыкъда бардыргъанды. Ол 2016-2017 жыллада Сирияда энчи операциягъа   къатышып «За ратную доблесть» майдал бла саугъаланнганды. Чеченнге кёчюрюлген заманларында уа Жуковну майдалы да берилгенди.

 Гошоков СВО-ни биринчи кюнлеринден бери анга салыннган борчну толтургъанды. Болсада былтыр 5 июльда Запорожье областьда жан бергенди. Кишилиги эм ётгюрлюгю ючюн РФ-ни Президентини буйругъу бла жерлешибиз (ёлгенден сора) Кишиликни орденине тийишли кёрюлгенди.

 - Жерлешибизни эсгертме къангада суратына биз кёз жашларыбызны тыялмай, жюрек ауурлугъубуз бла къарайбыз. Мурат Гошоковну жигитлиги ёмюрлеге эсибизде къаллыкъды. Ол жаш тёлюге юлгю болгъанлай къаллыкъды. Жарсыугъа, бизде мамыр жашау сакъланырча анга уллу багъа берирге тюшгенди. Аны жигитлиги бир заманда да унутуллукъ тюйюлдю, -дегенди Бахсан районну администрациясыны башчысыны биринчи орунбасары Фатимат Оганезова.

Митингде элчилерин иги жаны бла сагъыннганла, аллай жашны ёсдюргенлери ючюн атасына бла анасына ыспас этгенле да кёп болгъандыла.

Ахырында келгенле барыда бир минутну шош туруп жигитге сый бергендиле эм эсгертмеге гюлле салгъандыла.

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: